Район "Слатина" обявява конкурс за длъжността „старши счетоводител” – 1 щатна бройка в отдел „Финансово-счетоводни дейности”


О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Слатина”

 

на основание чл.10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл.13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РСЛ23-РД09-400/21.08.2023 г. на кмета на СО – район „Слатина”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността  „Старши счетоводител” – 1 щатна бройка
в отдел  „Финансово-счетоводни дейности”

Длъжностно ниво: 10, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 6 съгласно класификатора на длъжностите в администрацията, вид правоотношение - служебно

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование – висше, степен „бакалавър”; професионален опит - минимум 1 (една) година или ранг V младши. 

Допълнителни изисквания и квалификации:

Професионално направление – икономика

Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация, познаване  на нормативните документи - закони, постановления, наредби, правилници и др., отнасящи се до професионалната област на длъжността.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

До интервю се допускат само кандидати, решили успешно теста.

Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурсите:

  • Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3/ към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
  • Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл;
  • Автобиография.
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, ако има такива; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Извършва дейности, свързани с бюджета на района и работната заплата, предоставя финансови анализи за вземане на управленчески решения, извършва счетоводна обработка на първични и вторични счетоводни документи.

Основна месечна  заплата : от 780 лв. до 1700 лв.

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17.00 часа на последния ден от срока на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 67, в деловодството на СО – район “Слатина” , лично от кандидатите или от упълномощен техен представител или  на e-mail:  info@so-slatina.org.

При подаване на документите по електронен път, заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, трябва да са подписани от кандидатите с електронен подпис.

При електронно подаване на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.

При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

При подаване на документите по електронен път, длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, се изпращат на кандидатите на посочения от тях e-mail.

Телефон за контакт: 02/8709273 – „Човешки ресурси”

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в партера на сградата на СО - район “Слатина” и на интернет сайта на р-н “Слатина” на адрес: https://so-slatina.org>Администрация>Кариери.

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”

22.08.2023