Район "Подуяне" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "началник-отдел" „Образование, социални дейности, култура, спорт, интеграция и здравеопазване“

ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност
 "началник-отдел" „Образование, социални дейности, култура, спорт, интеграция и здравеопазване“

Столична община, район „Подуяне”, със седалище и адрес: гр. София, ул. ”Плакалница” № 51, тел. 02 8146 100, факс 02 8471871, email raion@poduiane.info, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 2 от НПКПМДСл и Заповед № РПД24-РД09-214/09.04.2024 г. на кмета на район „Подуяне”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността "началник-отдел" „Образование, социални дейности, култура, спорт, интеграция и здравеопазване“ при Столична община – район „Подуяне”.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- образователна степен – "магистър";
- професионален опит – минимум 2 (две) години – стаж по специалността или IV младши ранг.
2.1. Допълнителни изисквания:
2.1.1. Области на висшето образование: „Технически науки“;
2.1.2. Професионални направления: „Архитектура, строителство и геодезия“;
2.1.3. Специалности: „Архитектура“;
2.1.4. Наличие на Пълна проектантска правоспособност и работа със специализиран софтуер – AutoCAD;
2.1.5. Отлично познаване на действащата законова и подзаконова уредба, свързана с дейността по устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство, контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация (ЗУТ, ЗУЗСО, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони; Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове; Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията; Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии; Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата и др.).
2.1.5. Необходими компетентности, съгласно Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация: Ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:
4.1. Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал.2 от НПКПМДСл – по образец;
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
4.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
4.4. Копия от документи, удостоверяващи  продължителността на професионалния опит и/или ранг.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок от 08:30 часа на 10.04.2024 г. до 17:00 часа на 23.04.2024 г., на адрес: гр. София, ул. „Плакалница” № 51, ет. І – Център за административно и информационно обслужване, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес: raion@poduiane.info, като в този случай Заявлението по т. 4.1. и Декларацията т. 4.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на СО – район „Подуяне” – https://www.poduiane.info/

7. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената и приложена длъжностна характеристика:
Преки задължения:

- Подготовка на визи за проучване и проектиране на обекти на територията на района и схеми с указан начин на поставяне на преместваеми обекти, в съотвествие с предоставените правомощия.
- Съобщаване на визи на основание § 4 от ДР на ЗУТ, на чл. 61 от АПК, издадени по реда на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ – издадени от район „Подуяне“ и от НАГ.
- Подготовка на схеми за поставяне на съоръжения към съществуващи търговски обекти по реда на НПОРИМДЕРДТСО, в съотвествие с предоставените правомощия, за съгласуване.
- Процедиране на ПРЗ и ИПРЗ – съобщаване по реда на чл. 128, ал. 1 и ал. 3; чл. 128а чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; доклад в РЕСУТ; подготовка на преписките за изпращане в НАГ.
- Процедиране на обществено обсъждане по реда на чл. 22, ал. 4 от ЗУТ на ПУП, ПРЗ и  ИПРЗ; издаване на заповед, съобщаване – изпращане на заповедта  с придружително писмо, съобщения по електронен път, в сайта, на таблата; издаване на заповед за комисия за разглеждане на постъпилите възражения, изготвяне на обобщаващ доклад, изготвяне на протокол от общественото обсъждане, изпращане в НАГ.
- Съобщаване на заповеди за обществено обсъждане на други райони, чрез качване на таблото на района.
- Изготвяне на писма, отговори на граждани, придружителни писма.
- Процедиране на преписки по подали заявления по § 127 от ПЗР на ЗУТ за незаконно строителство.
- Изготвяне на становища по ПУП и ОУП.
- Определяне на прилежаща площ на жилищни блокове в графичен вид и подготовка на заповед по реда на ЗУЕС.
- Изготвяне на заповеди за разрешаване на ИПРЗ или отказ.
- Съобщаване на издадени от район „Подуяне“ и от НАГ заповеди за разрешаване на ИПРЗ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
- Изготвяне на заповеди за одобряване/отказ на ИПРЗ, в съответствие с правомощията на администрацията.
- Разглеждане на постъпили инвестиционни проекти за одобряване и РС.
- Участие по програма „Зелена София”.
- Участие в комисии, водене на служебна кореспонденция, отговори на молби и жалби на физически и юридически лица.
- Замества главния архитект на района, когато е в полагаем отпуск и болничен.

9. Минимален размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността 933 (деветстотин тридесет и три) лв.*
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, и Вътрешните правила, прилагани в районната администрация.                       

За справки и контакти – главен експерт „Човешки ресурси” Иван Владимиров, главен експерт „Човешки ресурси” Елена Илиева и Юлиана Мицева – главен експерт „Управление на човешките ресурси”, тел. 02/8146 186.
                                
        
                    
Орган по назначаването
Кмет на СО – район „Подуяне”:
/инж. Кристиян Христов/

10.04.2024