Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ обособена част от самостоятелен обект с идентификатор 22472.7301.103.1.3, с конкурсно условие – за стоматологичен кабинет

О Б Я В Л Е Н И Е

      

СО – РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 от Закон за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-498/13.02.2023 г. на кмета на Столична община, Решение № 75 по Протокол № 69, т. 39 от 26.01.2023 г. на Столичен общински съвет обявява конкурс за

Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 6613/12.05.2017 г. на СО – район „Панчарево“, представляващ обособена част от самостоятелен обект с идентификатор 22472.7301.103.1.3, стоматологичен кабинет с обща площ 18,31 кв. м, находящ се на първи етаж в сграда за детско заведение с идентификатор 22472.7301.103.1 в с. Пасарел.
Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на територията на СО – 48,00 лв. (четиридесет и осем лева) без ДДС.
Специфично конкурсно условие – за стоматологичен кабинет.

Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. с вкл. ДДС.
Гаранция за участие: 100 лв.
Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти
– Район „Панчарево“, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.
Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 17:00 часа на  29.03.2023 г.
Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 30.03.2023 г.
Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 31.03.2023 г. от 11:00 часа в административната сграда на район „Панчарево“, находяща се в  с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.
В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти за участие в конкурса или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230,
тел. 02/97-60-530, 02/ 97-60-531,  02/97-60-548, e-mail:  info@pancharevo.org

                                                                       

01.03.2023