Район "Оборище" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на самостоятелен обект – магазин № 7, със склад и санитарен възел, находящ се в пешеходен подлез на бул. „Княз Ал. Дондуков – Корсаков” (между ЦУМ, хотел „Шератон“ и метростанция „Сердика“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

1. Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс на основание чл. 19, ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и Заповед № СОА23-РД09-46/05.01.2023 г. на кмета на Столична община, с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) година на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – магазин № 7, със склад и санитарен възел, с идентификатор 68134.405.115.2.207, със застроена площ от 20,30 кв. м, съгласно АчОС № 1186/13.05.2015 г., находящ се в сграда с идентификатор 68134.405.115.2, със застроена площ от 1 798 кв. м, представляваща пешеходен подлез на бул. „Княз Ал. Дондуков – Корсаков” (между ЦУМ, хотел „Шератон“ и метростанция „Сердика“) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК“.

2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от Столичен общински съвет на база изготвена пазарна оценка от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО: 406,00 лв. (четиристотин и шест лева), без включен ДДС.

3. Специфично конкурсно условие: – за търговска дейност.

4. Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на район „Оборище“ – СО, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 1, каса, от 10.02.2023 г. до 13.03.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.

5. Цена на конкурсната документация – 60 лв. (шестдесет лева) с включено ДДС.

6. Гаранция за участие в конкурса – 50 лв. (петдесет лева), вносима в касата на районната администрация, в срок до 13.03.2023 г. – 16:30 часа.

7. Подаване на документи за участие – в сградата на район „Оборище“ – СО, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 1, гише „Правно обслужване" в Център за информация и услуги, срок на подаване до 13.03.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.  

8. Оглед на общинския имот предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 – 17:00 часа.

9. Конкурсът ще се проведе на 14.03.2023 г. в сградата на район „Оборище“ – СО, ет. 2, заседателна зала от 10:30 часа в закрито заседание.

10. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

11. Критерии за оценка на предложенията: най-висока предложена месечна наемна цена.

За информация: СО – район „Оборище“, отдел „Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности и европейски проекти“, тел. 02/8157636 и отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“, тел. 02/8157631 и 02/8157644.

 

Николай Александров
Кмет на СО – район „Оборище”

 

10.02.2023