Район “Нови Искър” обявява конкурс за заемане на длъжността "главен архитект" на СО – район “Нови Искър” – 1 щатна бройка

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “НОВИ ИСКЪР“

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител; чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1, т. 5 от Правилника за организация и дейността на Столичен общински съвет и Заповед № РНИ24-РД09-114/29.03.024 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“

ОБЯВЯВА

Конкурс за заемане на длъжността "ГЛАВЕН АРХИТЕКТ" на СО – район “Нови Искър” – 1 щатна бройка, при следните условия:

I. Кратко описание на длъжността:
Методическо ръководство и контрол върху цялостното устройство на територията на района при спазване на законови и подзаконовите нормативни актове. Упражнява правомощията на главен архитект на района, произтичащи от Закона за устройство на територията и актовете по неговото прилагане, и съгласно делегираните правомощия със Заповед на кмета на Столична община и главния архитект на Столична община. Ръководи и провежда РЕСУТ на район „Нови Искър”. Председателства комисията по реда на чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ за констатиране и премахване или поправяне на опасни и неподходящи по местонахождение постройки и съоръжения. Одобрява проекти за изменение на ПУП, издава визи за проектиране, съгласува и одобрява инвестиционни проекти за нови сгради и преустройства, издава разрешения за строеж съгласно правомощията си, издава разрешения за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи, издава удостоверения и становища по ЗУТ.

II. Минимална заплата, определена за длъжността: 933,00 лв. – при назначаване основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

III. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Минимални изисквания (общи нормативни изисквания):
● образование – висше, квалификационна степен – "магистър";
● област на висше образование – Технически науки: Архитектура, строителство и геодезия;
● специалност – Архитектура;
● професионален опит – минимум 3 години професионален опит и/или придобит минимален ранг IV младши, съгласно КДА;
● правоотношение – служебно.
2. Други специфични за длъжността и за административното звено изисквания:
- Придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ, съгл. чл. 5, ал. 2 от ЗУТ.

IV. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- провеждане на интервю.
До интервю се допускат само кандидати, успешно решили теста.
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

V. Необходими документи за участие в конкурса, място и срок на подаване:
1. Необходими документи за участие в конкурса:
Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.
● Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
● Копия от документи за придобито образование и образователно-квалификационна степен „магистър” (ако е издадена в чужбина, е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН);
● Копие от документ, удостоверяващ пълна проектантска правоспособност;
● Документи, удостоверяващи наличие на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, обр. УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина (легализиран по съответния ред) – оригинал и едно копие;
● Автобиография – да съдържа подробна информация.
​​​​​​​2. Място и срок на подаване на документи:
Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник:
● В СО – район “Нови Искър”, София, 1281 , ул. „Искърско дефиле" № 121, партерен етаж – фронтофис, всеки работен ден  от 08:30 ч. до 17:00 ч., в срок – 10 дни от публикуване на обявлението;
● При подаване на документите на всички кандидати да се предостави копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност;
● Документите може да се подават и по електронен път на електронната поща: info@novi-iskar.bg  като Заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и Декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидата с електронен подпис;
● При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
● При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.
● Телефон за контакт: 02/991 73 36, 02/991 62 46.

VI. Място за обявяване на списъци и съобщения във връзка с конкурса:
Оповестяването на конкурса да се извърши чрез публикуване на Обявление в Административен регистър, в специализиран сайт за работа www.jobs.bg, на страницата на Столична община –  https://www.sofia.bg/ и на интернет страницата на район „Нови Искър“ www.novi-iskar.bg, както и на информационното табло на партерен етаж в сградата  на районната администрация (XXXI Медицински център), гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121.
Списъци и съобщения във връзка с конкурса да се поставят на информационното табло на партерен етаж в сградата  на районната администрация (XXXI Медицински център), гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, както и на интернет страницата на район „Нови Искър“ www.novi-iskar.bg.

                                                                     
       
ВЛАДИСЛАВ  ВЛАДИМИРОВ ………./п/…………
​​​​​​​КМЕТ НА СО – РАЙОН “НОВИ ИСКЪР“

29.03.2024