Район “Нови Искър” обявява конкурс за заемане на длъжността "юрисконсулт" в отдел „ПНАО, ГРАО и ЧР“ на район “Нови Искър” – 1 щатна бройка


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”


гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

 

 

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител; чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с чл. 46, ал.1, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1, т. 5 от Правилник за организация и дейността на Столичен общински съвет и Заповед № РНИ23-РД09-139/09.03.2023 г. на kмета на СО – район „Нови Искър“

ОБЯВЯВА:

Конкурс за заемане на длъжността: "ЮРИСКОНСУЛТ" в отдел „ПНАО, ГРАО и ЧР“ на СО – район “Нови Искър” – 1 щатна бройка, при следните условия:

I. Кратко описание на длъжността:
Осигурява компетентно прилагане на законодателството, свързано с дейността на районната администрация.
Подготвя и изразява становища и разработва предложения за решения на правни въпроси, свързани с дейността на районната администрация.
Осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции и институции.        
Оказва правна помощ на отделите в районната администрация и кметствата.
Участва в подготовката на документи, както и изготвя документи – заповеди, договори, молби и др.

II. Минимална заплата, определена за длъжността: 780,00 лв.
Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

III. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

  • Степен на образование – висше, квалификационна степен – "магистър" по „Право“;
  • Професионален опит – не се изисква;
  • Правоотношение – служебно.

2. Специфични за длъжността и за административното звено изисквания:
- Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

3. Допълнителни изисквания:
- Компютърна грамотност.

IV. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- провеждане на интервю.
До интервю се допускат само кандидати, успешно решили теста.
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоражените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

V.  Необходими документи за участие в конкурса, място и срок на подаване:
1. Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДСл.
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от „НПКПМДСл“;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • Копие от документ, удостоверяващ юридическа правоспособност.

2. Място и срок на подаване на документи:
Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник:
• В СО – район “Нови Искър”, София – 1281 , ул. „Искърско дефиле” № 121, партерен етаж – фронтофис, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч., в срок – 10 дни от публикуване на обявлението.
При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите да се предостави длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.
• Документите може да се подават и по електронен път на електронна поща: info@novi-iskar.bg като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис.
При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностна характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.
• Телефони за контакт: 02/991 76 35, 02/991 73 36, 02/991 72 30.

VI. Място за обявяване на списъци и съобщения във връзка с конкурса:
Списъци и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на партерен етаж в сградата на районната администрация (XXXI Медицински център), гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121, както и на интернет сайта на район "Нови Искър" www.novi-iskar.bg.
                                                                            

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА,  /п/
КМЕТ НА СО – РАЙОН “НОВИ ИСКЪР“

 


Заявление
Декларация

09.03.2023