Район "Надежда" удължава срока за приемане на конкурсни документи на публично оповестен конкурс: "Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. София, СО – район „Надежда“, за разполагане на преместваеми обекти

РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

         гр. София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-50, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

На основание чл. 31, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със Заповед № СОА22-РД09-2549/25.11.2022 г. на кмета на Столична община, чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с Протокол № 1/06.03.2023 г. на Комисия, назначена със Заповед № РНД23-РД56-125/06.03.2023 г. на кмета на район „Надежда“ и Заповед за удължаване на срока за прием на конкурсни документи № РНД23-РД56-125/06.03.2023 г. на кмета на район „Надежда“:

 Удължава се срокът за приемане на конкурсни документи на публично оповестен конкурс:

Предмет на конкурсната процедура: Отдаване под наем за срок  от 5 (пет) години на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. София, СО – район „Надежда“, за разполагане на преместваеми обекти по одобрени схеми от гл. архитект на Столична община.

1. Схема № 40 за поставяне на 3 броя преместваеми обекти в район „Надежда“, ж.к. "Надежда-2. част", имот с идентификатор 68134.1382.2031, АОС 2142/04.03.2014 г., както следва:

1.1. Терен № 1 – 6 кв. м, за поставяне на  павилион по типов проект със специфично конкурсно условие на преместваемия обект – за търговска дейност –  нехранителни стоки.

1.2. Терен № 2 – 6 кв. м, за поставяне на  павилион по типов проект със специфично конкурсно условие на преместваемия обект – за търговска дейност – нехранителни стоки.

1.3. Терен № 3 – 6 кв. м, за поставяне на  павилион по типов проект със специфично конкурсно условие на преместваемия обект – за търговска дейност – хранителни пакетирани стоки.

Начална месечна конкурсна наемна цена:

По т. 1.1. Начална конкурсна месечна  наемна цена: 9,00 лв. на кв. м – 54,00 (петдесет и четири) лв. без ДДС.

По т. 1.2. Начална конкурсна месечна  наемна цена: 9,00 лв. на кв. м – 54,00 (петдесет и четири) лв. без ДДС.

По т. 1.3. Начална конкурсна месечна  наемна цена: 9,00 лв. на кв. м – 54,00 (петдесет и четири) лв. без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 каса , до 17:00 ч. на 21.03.2023 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация: 96,00 (деветдесет и шест) лв. с включено ДДС.

4. Размер на гаранцията за участие – 200,00 (двеста) лв.

5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО – район „Надежда”, ул. "Кирил Дрангов" 55, етаж 1., фронтофис, срок на подаване – до 17:00 ч. на 21.03.2023 г. (включително).

6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Дрангов" 55, от 10:00 часа на 22.03.2023 г. в заседателната зала.

7. Адрес и телефон на организатора: гр. София, район "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" 55, стая 116, тел: 495-11-39,60.

8. Оглед  на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 до 16:30 ч.

07.03.2023