Район “Младост” обявява конкурс за длъжността "секретар" в администрацията на СО – район “Младост”

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост-3", ул. „Св. Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ24-РД09-102/13.02.2024 г. на кмета на район „Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността: "секретар" в администрацията на СО – район “Младост”.
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
● образователно-квалификационна степен – "Магистър";
● професионална област – Социални, стопански и правни науки;
● професионален опит – 4 години и/или II младши ранг.

Конкурсът ще се проведе чрез:
● тест за проверка на познанията от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
интервю за установяване на степента на притежаваните от кандидата професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:       
1.1. Организация, координация и контрол на административните задачи, свързани с ефективното функциониране на администрацията;
1.2. Организация върху дейността по административното обслужване на физически и юридически лица;
1.3. Контрол по изпълнението на изискванията за безопасни условия на труд и пожарна безопасност;
1.4. Контрол по осъществяването на обучението и повишаване на квалификацията на служителите;
1.5. Контрол по вписванията в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията;
1.6. Контрол за законосъобразност върху актовете и действията на администрацията;
1.7. Осъществяване на контакти с държавни и общински органи и други организации с цел координация и сътрудничество с района;
1.8. Контрол върху точността и правилното изпълнение и прилагане на законите и устройствените актове на районната администрация.
Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал "Горубляне", ж.к. "Полигона" и 2 основни промишлени зони – научно-производствена зона „Изток“ и научно-производствена зона „Горубляне“.
Минимален размер на основна работна заплата за длъжността: 933 лв.

Документи за участие в конкурсната процедура:
1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители);
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация.
4. Копия на документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
             
Адрес и електронна поща за подаване на документите:
Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата, на имейл: office@mladost.bg;
Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
Електронната страница на район ”Младост”.

                                             
                                       
ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАН
КМЕТ НА СО – РАЙОН “МЛАДОСТ”:
                                                       Инж. ИВАЙЛО КУКУРИН

15.02.2024