Район "Люлин" обявява конкурс за: „Отдаване под наем на части от имоти (терени), публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти – модулни павилиони по типов и индивидуален проект, за извършаване на търговска дейност, за срок от 5 (пет) години“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ЛЮЛИН“
    1336, гр. София, ж.к. ”Люлин”, бул. ”Захари Стоянов” № 15; тел. 92 37 285; 92 37 200, факс 925 00 85,
e-mail: lyulin@sofia.bg, http://www.lyulin.bgОБЯВЛЕНИЕ


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“, на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 3 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка с Решение № 806 по Протокол № 81, т. 139 от 27.07.2023 г. на СОС и Заповед № СОА23-РД09-1776/10.08.2023 г. на кмета на Столична община, организира и провежда  публично оповестен конкурс за: „Отдаване под наем на части от имоти (терени), публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти – модулни павилиони по типов и индивидуален проект, съгласно одобрени схеми  от главния архитект на Столична община, за извършаване на търговска дейност, за срок от 5 (пет) години“, както следва:
1.1. Общински терен – публична общинска собственост, находящ се в ж.к. „Люлин-4 м.р.“, бул. „Захари Стоянов“, югоизточно от кръстовището на ул. „Никола Беловеждов“ на север и запад от бл. 417, кв. 5, съгласно одобрена схема № 10, както следва:
Съгласно схема № 10 за поставяне на модулни павилиони по типов проект на основание на НПОРИМДЕРДТСО, както следва:
1.1.1. Позиция – Павилион № 1 с площ 6 кв. м.
Специфично конкурсно условие – продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв. (двадесет) лв./м² за месец или 120,00 лв. без ДДС за обща площ от 6 кв. м.
1.1.2. Позиция – Павилион № 2 с площ 3 кв. м.
Специфично конкурсно условие – продажба на вестници и списания.
Начална месечна конкурсна цена 20,00 лв. (двадесет) лв./м² без ДДС за месец или 60,00 лв. без ДДС за обща площ от 3 кв. м.
1.1.3. Позиция – Павилион № 3 с площ 6 кв. м.
Специфично конкурсно условие – продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв. (двадесет) лв./м² без ДДС за месец или 120,00 лв. без ДДС за обща площ от 6 кв. м.
1.1.4. Позиция – Павилион № 4 с площ 6 кв. м.
Специфично конкурсно условие продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв. (двадесет) лв./м² без ДДС за месец или 120,00 лв. без ДДС за обща площ от 6 кв. м.
1.1.5. Позиция – Павилион № 6 – с площ 6 кв. м.
Специфично конкурсно условие – продажба на цветя.
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв. (двадесет) лв./м² без ДДС за месец или 120,00 лв. без ДДС за обща площ от 6 кв. м.

1.2. Общински терен – находящ се в ж.к. „Люлин-4 м.р.“, бул. „Захари Стоянов“, северозападно от кръстовището на ул. „Никола Беловеждов“ на изток от бл. 407, кв. 4, съгласно одобрена схема № 39, както следва:
Съгласно схема № 39 за поставяне на модулни павилиони по типов проект на основание на НПОРИМДЕРДТСО, както следва:
1.2.1. Позиция – Павилион № 1 с площ 6 кв. м.
Специфично конкурсно условие продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.
Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв. (двадесет) лв./м² без ДДС за месец или 120,00 лв. без ДДС за обща площ от 6 кв. м.
1.2.2. Позиция – Павилион № 2 с площ 3х6 кв. м.
Специфично конкурсно условие – продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.
Начална месечна конкурсна цена 20,00 лв. (двадесет) лв./м² без ДДС за месец или 360,00 лв. за обща площ от 3х6 кв. м.

1.3. Общински терен – находящ се в ж.к. „Люлин-4 м.р.“, кв. 10, на юг от бл. 431, северно от кръстовището с ул. „Кап. Васил Данаджиев“ в границите за озеленяване и КОО, УПИ II, съгласно одобрена схема № 13, както следва:  
Съгласно схема № 13 за поставяне на павилион по индивидуален проект на основание  на НПОРИМДЕРДТСО, както следва:
1.3.1. Позиция – Павилион № 17 и Слънцезащитно покритие № 18 (заедно).
Специфично конкурсно условие за павилион № 17 – дейности в сферата на бързото хранене и рекреацията.
Начална месечна конкурсна цена за павилион № 17 – 20,00 лв. (двадесет) лв./м² без ДДС за месец или 360,00 лв. без ДДС за обща площ от 18 кв. м.
Специфично конкурсно условие за слънцезащитно покритие № 18 – поставяне на слънцезащитно покритие с площ 18 кв. м., функционално предназначено за обслужване на павилион 17.
Начална месечна наемна цена за павилион № 18 – 10,00 лв. (десет) лв./ м² без ДДС за месец или 180,00 лв. без ДДС за обща площ от 18 кв. м.

1. Обявата за публично оповестения конкурс е публикувана в електронните  страници и на информационните табла на Столична община и СО – район „Люлин“ и в един национален  ежедневник.
2. Оглед на терените може да бъде извършен на 25.09.2023 г., 02.10.2023 г. и 09.10.2023 г. от  10:00 ч. до 12:00 ч.,  след предварително поискване на тел. 02/92-37-234 или 02/92-37-291.
3. Място за закупуване на конкурсна документация: сградата на СО – район „Люлин“,  гр. София, ж. к. „Люлин-3 м.р.“, бул. „Захари Стоянов“, бл. 327, вх. В, ет. 1 – каса, считано от 08:30 ч. на  18.09.2023 г. до 17:00 ч.  на  17.10.2023 г.          
 4. Цена на конкурсната документация е 50 лв. с вкл. ДДС.
 5. Срок за подаване на офертите, считано от 08:30 ч. на  18.09.2023 г. до 17:00 ч. на 17.10.2023 г. в сградата на СО – район „Люлин“, бул. “Захари Стоянов“ № 15 в „Център за административно обслужване“.     
6. Конкурсът ще се проведе на 18.10.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на СО – район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15, бл. 327, вх. В, ет. 4 в отдел РКТД.
7. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 200 лв. Същата се внася по банков път в депозитната сметка на СО – район „Люлин“, посочена в конкурсната документация. Краен срок за внасяне на гаранцията 17.10.2023 г.
8. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 15 календарни дни.
9. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. „Захари Стоянов” № 15, Отдел РКТД, тел. 02/ 92 37 234 /291/.

 

УТВЪРЖДАВАМ:
ИНЖ. МИЛКО МЛАДЕНОВ
Кмет на СО – район „Люлин“

18.09.2023