Район "Люлин" обявява конкурс за държавен служител по служебно правоотношение за длъжността "главен експерт" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ЛЮЛИН”

ОБЯВА

   
Конкурс за държавен служител за длъжността "главен експерт" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"
при следните условия:
І. Изисквания
1. Минимални изисквания (общи нормативни изисквания):
– образование – висше, образователна степен – "бакалавър";
– ранг – IV младши или професионален опит от 2 (две) години;
– правоотношение – служебно.
2. Специфични изисквания: няма.
3. Допълнителни изисквания – предимство при равни други условия:
а) висше – “Екология и опазване на околната среда”;
б) познаване и ползване на действащото българско законодателство;
в) отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на длъжността и умения за ползване на същата, познаване устройството, функциите и дейността на местната и държавната администрация;
г) компютърна грамотност: Word, Excel и Internet.
ІІ. Допускане до участие в конкурса – само кандидатите, подали в срок изискващите се документи и отговарящи на предварително обявените изисквания.
ІІІ. Начин на провеждане на конкурса – на два етапа:
1. Решаване на тест;
2. Интервю с кандидатите.
ІV. Кратко описание на длъжността:
- Прилагане и контрол на нормативната база документи, за спазване и при необходимост санкциониране съгласно Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община, Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Столична община, Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашните животни на територията на Столична община, Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС и др.
- Извършване на почти ежедневни проверки на място, съставяне на необходимите документи по тях (експертни оценки, констативни протоколи, предписания, становища, количествено-стойностни сметки, приемно-предавателни протоколи и др.) и писмени отговори на всички постъпили жалби и сигнали от предприятия, граждани и институции.
- Участие в комисии, свързани със зелената система на район „Люлин“.
- Поддържане, изграждане и опазване на зелената система и околната среда в района, вкл. издаване на разрешителни за кастрене, премахване и/или преместване на дървета и храстова растителност.
- Водене на регистри, свързани с дейността.
- Изготвяне на манипулационни планове, отчети, графици, анализи, транспортни схеми, познаване метода на сформиране на цените (трудови и материални), изготвяне количествено-стойностни сметки и др.
- Познаване инженерната инфраструктура, кадастрални, паркоустройствени и застроителни планове и др.
V. Граници (от – до) на основната заплата, определени за длъжността: 933 – 1 800 лв.
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.
VІ. Необходими документи, които се представят от кандидатите за участие в конкурса:
1. Заявление за участие (по образец);
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
VІІ. Място и срок за подаване на документите – до 16:00 часа на 08.04.2024 г. в деловодството на СО – район “Люлин”.
VІІІ. Обявленията и съобщенията ще се поставят на информационното табло във фоайето на сградата на районната администрация и сайта на СО район „Люлин” https://www.lyulin.bg/

29.03.2024