Район “Люлин” обявява вакантни места за длъжността "медицинска сестра" в яслена група и кабинет в ДГ № 200 „Цветен рай“


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ЛЮЛИН”
ОБЯВА

    

Столична община – район “Люлин”, обявява вакантни места за длъжността: "медицинска сестра" в яслена група и кабинет в ДГ № 200 „Цветен рай“, ул. „Димитър Талев“ № 2, 10 м.р. – район „Люлин“, при следните условия:

І. Изисквания
1.
Образование – висше, полувисше или средно специално медицинско;
2. Специалност –  „Медицинска сестра“, „Медицинска сестра – общ профил“, „Медицинска сестра – детски профил“, „Детска медицинска сестра“, „Детска сестра“, „Обща медицинска сестра“, „Акушерка“ или „Фелдшер“;
3. Правоотношение – трудово.

ІІ. Специфични изисквания
1.
Да бъде член в „Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи“.

ІІІ. Кратко описание на длъжността – Осигуряване на медицинско наблюдение и обслужване на децата с оглед опазване на здравето им и създаване на оптимални условия за нормалното им психическо и физическо развитие.

ІV. Основната заплата за длъжността – 1 350 лв.

V. Необходими документи:

1. Заявление за работа – свободен текст;
2. Копие от диплома за завършено медицинско образование/педагогическо образование;
3. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

VІ. Кандидатите за длъжността, могат да се обаждат директно на лицето за контакт.
Одобреният кандидат ще започне работа след проведено интервю.

VІІ. Лице за контакт: г-жа Анита Витова – главен експерт “Човешки ресурси”, тел. 02/9237-211.

07.05.2024