Район “Люлин” СПЕШНО обявява две вакантни места за длъжността "медицинска сестра" (кабинет) в ДГ № 73 „Маргарита“, ж.к. "Люлин - 8 м.р.", ул. „Годеч“ №1

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А -  Р А Й О Н  “Л Ю Л И Н”

О  Б  Я  В  А
    

Столична община – Район “Люлин” СПЕШНО обявява две вакантни места за длъжността "медицинска сестра" в кабинет в ДГ № 73 „Маргарита“, ул. „Годеч“ № 1, 8 м.р. – район „Люлин“, при следните условия:

І. Изисквания
1.    Образование – висше, полувисше или средно специално медицинско;
2.    Специалност – „медицинска сестра“, „медицинска сестра – общ профил“, „медицинска сестра – детски профил“, „детска медицинска сестра“, „детска сестра“, „обща медицинска сестра“ или „фелдшер“.
3.    Правоотношение – трудово.

ІІ. Специфични изисквания
1.    Да бъде член в „Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи“.

ІІІ. Кратко описание на длъжността – Осигуряване на медицинско наблюдение и обслужване на децата с оглед опазване на здравето им и създаване на оптимални условия за нормалното им психическо и физическо развитие.

ІV. Основната заплата за длъжността – 1350 лв.

V. Необходими документи:
1.    Заявление за работа – свободен текст;
2.    Копие от диплома за завършено медицинско образование/педагогическо образование;
3.    Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

VІ. Кандидатите за длъжността, могат да се обаждат директно на лицето за контакт.
Одобреният кандидат ще започне работа след проведено интервю.

VІІ. Лице за контакт: г-жа Анита Витова – главен експерт “Човешки ресурси”, тел. 02/9237-211.

15.08.2023