Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността "старши експерт" в „Кадастър и регулация“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"

 Търси да назначи старши експерт „Кадастър и регулация“
 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше; минимална образователна степен „магистър“;
 • Професионална област – „Геодезия“;
 • Минимален професионален опит – 1 година;
 • При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Кратко описание за длъжността:

1. Дейности по изменение /отказ от изменение/ на КККР;
2. Дейности по разрешаване, обявяване и одобряване /отказ от одобряване/ на подробни устройствени планове в обхвата на Раздел III и Раздел IV от ЗУТ и правомощията на районната администрация;
3. Служебна проверка и съгласуване /отказ от съгласуване/ на част „Геодезия“ от внесени за одобрение инвестиционни проекти;
4. Участие в РЕСУТ, вкл. докладване на преписки по изменения на КККР и планове за регулация;
5. Попълване на данни за имотите в данъчните декларации, внесени в района от Данъчна служба по чл. 14 от ЗМТД;
6. Издаване писмени справки и извадки от РП, ПУП, по ЗУТ за граждани и юридически лица;
7. Други дейности по компетентност, възложени от ръководството на района.

Кандидатите да притежават умения и способности за:

 • Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
 • Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
 • Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на район „Красно село“;
 • Компютърни умения – ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, Internet и др.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Актуална автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование.

 Нашето предложение:

 • Трудов договор и стартово възнаграждение, обвързано с опита на кандидата;
 • Пълно работно време;
 • Допълнителни социални придобивки.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички документи ще бъдат разглеждани в пълна конфиденциалност съгласно ЗЗЛД.

15.05.2023