Район “Красна поляна“ обявява конкурс за длъжността "юрисконсулт" в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” в район „Красна поляна” – Столична община

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Район “Красна поляна“

София, ул. “Освобождение“ № 25, П.К. 1330, тел. 02/9217217, факс 02/8284883
www.krasnapoliana.com


 

Столична Община – район „Красна поляна”, гр. София, ул. „Освобождение” № 25, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и във връзка чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РКП23-РД56-55/16.03.2023 г.

OБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността "юрисконсулт" в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” в район „Красна поляна” – Столична община.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- Образование – висше, степен – "магистър";

- Област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;

- Специалност – Право;

- Удостоверение за юридическа правоспособност;

- Минимален ранг за заемане на длъжността: V младши;

   Професионален опит: не се изисква.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- Закон за местно самоуправление и местна администрация;

- Закон за общинската собственост;

- Гражданско процесуален кодекс; Административно процесуален кодекс;

- Наказателно процесуален кодекс;

- Закон за устройство на територията;

- Закон за обществените поръчки и др.;

- Компютърна грамотност: Microsoft Оffice;

- на основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигане на равни резултати от проведената процедура.

3. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

4. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

 - заявление за участие в конкурс (Приложение № 3) към чл. 17 ал. 2 от НПКПМДСл – по образец;

 - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;

 - копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

 - удостоверение за юридическа правоспособност;

 - копие от документите, удостоверяващи професионалния опит;

 - автобиография. 

5. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

   - Изготвя становища и справки по правни въпроси във връзка с дейността на администрацията; осъществява процесуално представителство; участва при съставянето и сключването на договори и дава мнение по законността им, като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение; задължително участва в периодичните оперативни заседания на ръководството на район “Красна поляна”, когато главният юрисконсулт е възпрепятстван да вземе участие; осъществява прием на граждани и дава консултации по въпроси, засягащи дейността на общинската администрация. Осъществява контрол по изпълнението на наемните правоотношения и заплащане на задължениията на наемателите на общински обекти. Изготвя писмени становища, указания и разяснения във връзка с прилагането на ЗОП и ППЗОП. Изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, проекти на договори за отдаване под наем чрез конкурс на общински нежилищни имоти и др.

6. Размер на основната заплата за длъжността: не по-малко от 1400 лв. При определяне на основната месечна заплата на спечелилия кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи форматирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в  районната администрация.

 7. Документите ще се приемат в деловодството на СО – район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуването на обявата за конкурса лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

Документите може да се подадат по електронен път, на ел.поща office@krasnapolyana.bg , radoslava_krastanova@abv.bg като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите лично и чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидати ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на СО – район „Красна поляна” на информационното табло, както и на електронната страница на район „Красна поляна”, с адрес www.krasnapoliana.com.

За информация телефон: 02/9217212 и 02/9217225 – отдел ПНОЧР.
 

КМЕТ НА РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”:…………………………….....

                                                                          /Иван Чакъров/

16.03.2023