Район "Красна поляна" обявява конкурс за длъжността "главен експерт – човешки ресурси" в отдел „Правнонормативно обслужване и човешки ресурси” към СО – район „Красна поляна”

РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Телефони: (02) 921 72 56; (02) 921 72 37; (02) 921 72 10
Адрес: ул. „Освобождение“ № 25,
гр. София, п.к. 1330; e-mail:  office@krasnapolyana.bg

 

Столична oбщина – район „Красна поляна”, гр. София, ул. „Освобождение” № 25, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и във връзка чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РКП24-РД56-127/08.04.2024  г.

OБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността "главен експерт – човешки ресурси" в отдел „Правнонормативно обслужване и човешки ресурси” към СО – район „Красна поляна”.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
Образование – висше, степен – "бакалавър";
- Област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;
- Минимален ранг за заемане на длъжността: ІV младши;
- Професионален опит: 2 (две) години;
- Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Ориентация към резултати, комуникативна компетентност, работа в екип, фокус към клиента, професионална компетентност.

Да познава:
- детайлно Кодекса на труда и нормативните актове по трудовото и осигурителното законодателство и практиката по тяхното прилагане;
- Закона да държавния служител;
- реда и изискванията за съхраняване на документацията, свързана с данните на служителите;
- нормативните изисквания за сключване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения;
- на основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигане на равни резултати от проведената процедура.

3. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

4. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3) към чл. 17 ал. 2 от НПКПМДСл – по образец;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
- копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копие от документите, удостоверяващи професионалния опит;
- автобиография.

5. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Приема необходимите документи и подготвя проектите на трудови договори/заповеди за назначаване, измененията по тях и заповедите за прекратяването им относно работниците/служителите по щатно разписание.
Отразява движението на кадрите и промените в тяхното професионално квалификационно равнище.
Отразява годишните отпуски и подготвя заповеди за разрешаване на ползването им.
Участва в комисии по заповед на кмета.
Издава служебни бележки и удостоверения, свързана с трудовата дейност на служителите.
Подготвя, оформя и съхранява заповедите и документите, свързани с командироването на служителите.
Води установената документация при издаването и попълването на трудовите книжки на служителите.
Води установената документация при издаването и съхранението на служебните книжки на държавните служители.
Поддържа регистър на издадените трудови и служебни книжки (по образец).
Изготвя годишна справка за положен извънреден труд на служителите.
Изготвя граждански договори.
Издава Удостоверение УП-3 за трудов стаж на служителите.
Отговаря за съхранението на трудовите досиета на служителите.
Осигурява методическа, организационна и техническа подкрепа по разработване и изменение на длъжностните характеристики на служителите.
При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.
Изготвя съвместно със службата по трудова медицина производствени характеристики на служителите, необходими за явяване пред ТЕЛК при трудоустрояване.
Изпраща уведомления до НАП с електронен подпис във връзка с трудови договори.
Въвежда изискуемите данни за служителите и работниците, отразява в срок измененията по трудовите и служебните правоотношения в програма Поликонт.
Участва в подготовката, организирането и провеждането на конкурси за държавни служители в администрацията.
​​​​​​​Разработва експертни анализи и оценки, подготвя отговори на запитвания на физически и юридически лица във връзка с осъществяване правомощията на ръководителя на администрацията и подобряване на административното обслужване.

6. Размер на основната заплата за длъжността: не по-малко от 1 700 лв. При определяне на основната месечна заплата на спечелилия кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, и Вътрешните правила, прилагани в районната администрация.

7. Документите ще се приемат в деловодството на СО – район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 в 10-дневен (десетдневен) срок от публикуването на обявата за конкурса лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

Документите може да се подадат по електронен път, на ел. поща hr@krasnapolyana.bg  като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите лично и чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидати ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на СО – район „Красна поляна” на информационното табло, както и на електронната страница на район „Красна поляна” с адрес: https://krasnapolyana.bg/
9. За информация телефон: 02/9217212 и 02/9217225 – отдел ПНОЧР.

 

КМЕТ НА СО – РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”:……………/П/………….....

                                                                             /Димитър Петров/

09.04.2024