Район "Искър" обявява конкурс за „началник-отдел“ в отдел „Благоустройство и екология“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Искър“, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РИС23-РД09-100/02.08.2023 г. на кмета на район „Искър“,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за 1 (една) щатна бройка от длъжността „началник-отдел“ в отдел „Благоустройство и екология“
в администрацията на Столична община – район „Искър“, длъжностно ниво съгласно КДА: 7; „Ръководно ниво 7Б“.

1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността "началник-отдел" „Благоустройство и екология“:
а) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
б) да притежават минимална образователна степен – "бакалавър";
в) област на завършено висше образование – Технически науки;
г) професионален опит: не по-малко от 3 години или придобит ІІІ младши ранг;
д) да притежават следните компетентности: Управленска компетентност; Работа в екип; Комуникативна компетентност; Ориентация към резултати; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Професионална компетентност; Дигитална компетентност;
е) допълнителни изисквания и квалификации, носещи предимство:

 • задълбочени познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
 • отлични умения за работа с компютър;
 • българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).

2.  Начин на провеждане на конкурса:
а) тест за установяване на професионални знания и умения;
б) интервю – събеседване.

Тестът ще включва въпроси от областта на: Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за опазване на околната среда; Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда; Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми; Закон за управление на отпадъците; Закон за чистотата на атмосферния въздух; Закон за водите; Закон за биологичното разнообразие; Закон за защитените територии; Закон за ветеринарномедицинската дейност; Закон за защита на животните; Закон за устройство на територията; Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра; Закон за устройство и застрояване на Столична община; Закон за горите; Закон за земеделските земи; Закон за собствеността; Закон за обществените поръчки; Закон за управление на етажната собственост; Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община; Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община; Наредба за организация на движението на територията на Столична община; Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община; Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община; Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община; Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти.

3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:

а) заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
б) декларация от лицето за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС);
в) копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението да се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението да се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома може да не се прилага;
г) копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 10 (десет) дни от публикуване на обявлението за конкурса, в деловодството на СО – район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес https://edelivery.egov.bg/Account/Login или изпратени на електронна поща delovodstvo@raioniskar.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и длъжностната характеристика ще се изпращат на кандидатите на посочения от тях e-mail.

5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18 и официалната страница на района: www.raioniskar.bg (в раздел „Работа при нас“).

6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 • организира, ръководи, планира, координира и контролира дейността на отдел „Благоустройство и екология“;
 • контролира спазването на природо-защитното законодателство, както и изпълнението на предписанията, дадени за конкретни обекти;
 • осъществява контрола по спазване на разпоредбите, предвидени в Закона за защита на животните, ЗВМД и подзаконовите им нормативни актове;
 • осъществява контрол по спазване на разпоредбите в наредбата, регламентираща отглеждането на животни в жилищните зони на населените места;
 • контролира изпълнението на задачите по постъпилите молби, жалби и предложения на граждани и ведомства, засягащи околната среда, озеленяването, чистотата и селското стопанство;
 • съгласува становища за въздействие върху околната среда на проекти, обекти и дейности на територията на района и участва в експертни съвети;
 • контролира качеството на дейностите по поддържане на зелените площи;
 • изготвя задания за обществени поръчни и участва в провеждането на съответните обществени поръчки;
 • контролира дейностите по третиране на производствени и опасни отпадъци.

7. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 780 лева (Основният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на служителя, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: www.raioniskar.bg.


*Съгласно условията, посочени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител:

За държавен служител може да бъде назначено лице, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

 1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 3. е народен представител;
 4. е съветник в Общински съвет – само за съответната общинска администрация;
 5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 6. работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;
 7. работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б от ЗДСл.

 

ИВАЙЛО ЦЕКОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ИСКЪР“

04.08.2023