Район "Изгрев" обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел „Инфраструктура и устройство на територията”

                                                                                                                 


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РИВ22-РД09-187/25.11.2022 г. на кмета на CO – район „Изгрев”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“

В отдел „Инфраструктура и устройство на територията” на CO – район „Изгрев”, с място на работа в София:

Щатни бройки, за които се обявява конкурса: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

1. Кратко описание на длъжността:
Упражнява контрол по прилагане на ЗУТ, определяне строителните линии и нива, както и по спазване на действащите нормативни актове, недопускане, предотвратяване и констатиране на нарушенията в строителството. Извършва технически надзор по изграждането на инженерната и транспортна инфраструктура. Съблюдава извършването на строителните работи в сгради – общинска собственост, общински учебни заведения и детски градини в рамките на инвестиционни проекти в съответствие с проектите и графиците на територията на район „Изгрев”. Проверява и приема, всички количествени сметки, актове, протоколи и анализи, свързани със СМР в сгради, общинска собственост, общински учебни заведения и детски градини, извършвани в район „Изгрев”.

2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

Минимална образователна степен – "магистър";
Професионален опит – 10 години;
Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
Специалност, по която е придобито образованието – "Архитектура", "Строителство" и "Геодезия".
3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: владеене на един или два чужди езика е предимство.

4. Минимален размер на основната заплата: минимален 720 (седемстотин и двадесет) лева – максимален 1 800 (хиляди и осемстотин) лева.

5. Начин на провеждане на конкурса по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от (НПКПМДСл): решаване на писмен тест и интервю.

6. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

Заявление за участие в конкурса по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/придобит ранг.
Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на CO – район „Изгрев“

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 13.12.2022 год. вкл. до 17:30 часа в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в стая № 5 в сградата на CO – район „Изгрев” – гр. София, ул. ’’Атанас Далчев” № 12.

При подаване на документи кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Срокът за подаване на документите за участие е 14 дни след датата на публикуване на обявата или 13.12.2022 год. вкл. до 17:30 часа.

Мястото, на което ще се обявят списъците и всички съобщения във връзка с конкурса, е интернет страницата на CO – район „Изгрев“ и информационното табло на централния вход на сградата на районната администрация, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12.

Лице за контакти:
Лидия Бусарова, телефон: 01/970-10-43.

 

Д-Р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН "ИЗГРЕВ"

30.11.2022