Район "Възраждане'' обявява конкурс за длъжността "главен счетоводител" в отдел “Финансово-cчетоводни дейности и човешки ресурси”

ОБЯВЛЕНИЕ       СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „Възраждане”, с адрес: гр. София, бул. ”Ал. Стамболийски”, № 62, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РВЕ22-РД09- 270/14.11.2022 г. на кмета на СО – район „Възраждане”ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

 

1. За длъжността „главен счетоводител“ в отдел “Финансово-cчетоводни дейности и човешки ресурси”.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- образователно-квалификационна степен: "бакалавър";

- професионален опит: три години и/или ІV младши ранг;

- област на висшето образование: Финансово-счетоводна;  

- вид правоотношение – служебно.

3. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Извършва дейности, свързани с прилагане на Закона за счетоводството, Закона за устройство на държавния бюджет, решения на Столичния общински съвет, указанията на Столична община, както и всички действащи подзаконови нормативни актове към тях.
Подписва заедно с кмета на района всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задължения за СО – район „Възраждане“, подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводните записвания.

4. Начин за протичане на конкурса:

- тест;

- интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление за участие в конкурс по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1  от НПКПМДСл; 

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобита в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит и/или придобит ранг.

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

5.6. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурс:

6.1. Документите се подават до 10 (десет) календарни дни от датата на публикуване на обявата на адрес: гр. София, бул. ”Ал. Стамболийски”, № 62 в деловодството на СО – район „Възраждане“ от 8:30 ч. до 17:00 ч. – лично или чрез пълномощник. Документите може да се подадат и по електронен път, на ел. поща info@so-vazrajdane.bg, като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  При подаване на документите лично и чрез пълномощник на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидати ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

7. Обявлението за конкурса да бъде изпратено за едновременно публикуване до:
- регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията;
- специализиран сайт или портал за търсене на работа;
- интернет страницата на  Столична община;
- интернет страницата на СО – район „Възраждане“.

8. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
- на електронната страница на СО – район „Възраждане“ – www.so-vazrajdane.bg.

9. Допълнителна информация:

9.1. На основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

10. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 1600 (хиляда и шестстотин) лв.

При определяне на основната месечна заплата на спечелилия кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи форматирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в районната администрация.

За информация: телефон 02/9804660 – Д. Донова – гл. експерт ЧР.

                                  

 

 

САВИНА САВОВА
КМЕТ НА СО – РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ”
ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

                                                                                   

                                                                                                                                          

 

 

 

 

16.11.2022