Район “Връбница" обявява конкурс за длъжността "старши експерт" в отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“

О Б Я В Л Е Н И Е

СО – район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание, чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница” № РВР23-РД56-118/04.05.2023 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за следната длъжност в Столична община, район „Връбница“:

1. "Старши експерт" в отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“

  • образование: висше - "бакалавър";
  • професионален опит – минимум 1 година;
  • ранг – V младши;
  • размер на основната заплата – 780 – 1700 лв.

Други изисквания:
Кратко описание по длъжностна характеристика

Изготвяне на експертни анализи, прогнози и становища, свързани с провеждането на социалната политика на Столична община и район „Връбница“ в сферата на социалните дейности и услуги. Участва в разработването на проекти, концепции и програми със социална насоченост. Анализира и разработва предложения за управленски решения.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка на изпита е необходимо да се познават всички нормативни актове, отнасящи се до социалните услуги.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:

  1. Заявление по образец;
  2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
  4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
  5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО, район „Връбница“, бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg , като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата на администрацията – http://www.vrabnitsa.bg и на информационното табло в сградата на СО, район „Връбница“, бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б

Съгласно чл. 18, ал. 1 от „НПКПМДС“ – При подаване на заявленията кандидатите следва да се уведомяват от служителите в деловодството за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите задължително да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за контакт: Вера Даскалова – главен специалист в отдел „Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси“ на район „Връбница“ – СО.

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО

15.05.2023