Район “Връбница” обявява конкурс за "старши експерт" в отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район “Връбница", гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание
чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница”
№ РВР23-РД56-5/24.01.2023 г.


       ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:
"старши експерт" в отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“, служебно правоотношение
- образование: висше – "бакалавър";  
- професионален опит – 1 година;
- ранг – V младши;
- размер на основна заплата  –  780 – 1700 лв.

Други изисквания:
Кратко описание по длъжностна характеристика:
Изготвяне на експертни анализи, прогнози и становища, свързани с провеждането на социалната политика на Столична община и район „Връбница“ в сферата на социалните дейности и услуги. Участва в разработването на проекти, концепции и програми със социална насоченост. Анализира и разработва предложения за управленски решения.

Начинът за провеждане на конкурса за  длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават всички нормативни и поднормативни актове, отнасящи се до социалните услуги.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.
Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата на администрацията – http://www.vrabnitsa.bg/ и на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б.

Тел. за контакт: 02/495 77 15 – Петър Калчев – главен експерт „Човешки ресурси“ и 02/495 77 15 – Радка Терзийска – главен специалист „Човешки ресурси“.

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН "ВРЪБНИЦА" – СО

24.01.2023