Район "Връбница" обявява конкурс за "началник-отдел" „Общинска собственост и жилищно настаняване“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

СО – район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание
чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н “Връбница”

№ РВР22-РД56-220/25.11.2022 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

1. "Началник-отдел" „Общинска собственост и жилищно настаняване“:
- образование: висше – "бакалавър";
- професионален опит – 4 години;
- ранг – III младши;
- размер на основна заплата  –  750 – 2000 лв.

Кратко описание по длъжностна характеристика:
Ръководи, планира, организира, контролира и координира цялостната дейност на отдел „Общинска собственост и жилищно настаняване“.
Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът на провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка на тематика, свързана със съдържанието на изброените по-долу нормативни актове, и интервю с кандидатите, чийто резултат от разработката е над минималния.

За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи:
Закон за собствеността, Закон за общинската собственост, Закон за държавната собственост, Закон за задълженията и договорите, Закон за държавния служител, Кодекс на труда, Закон за защита на личните данни, Закон за достъп до обществена информация, Административнопроцесуален кодекс, както и подзаконовите нормативни актове на Столичен общински съвет.

 

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсите са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, както и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б и на електронната страница на района – www.vrabnitsa.bg.  

Тел. за контакти: 02/495 77 15 – Петър Калчев – главен експерт „Човешки ресурси“.

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО

28.11.2022