Район “Връбница" обявява конкурс за длъжността "старши експерт" в отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“

О Б Я В Л Е Н И Е

СО – район “Връбница", гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание
чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н “Връбница”
№ РВР23-РД56-79/15.03.2023 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за следната длъжност в Столична община, район „Връбница“:

1. "Старши експерт" в отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“, служебно правоотношение:
- образование: висше – "бакалавър";
​​​​​​​- професионален опит – 1 година;
​​​​​​​- ранг – V младши;
- размер на основната заплата  –  780 – 1700 лв.

Други изисквания:
Кратко описание на длъжностната характеристика.

Изготвяне на експертни анализи, прогнози и становища, свързани с провеждането на социалната политика на Столична община и район "Връбница“ в сферата на социалните дейности и услуги. Участва в разработването на проекти, концепции и програми със социална насоченост. Анализира и разработва предложения за управленски решения.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават всички нормативни и поднормативни актове, отнасящи се до социалните услуги.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсите, са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността – правоспособност по ЗСВ;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок  от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник.  Документите може да се подават и по електронен път, на ел поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата на администрацията – http://www.vrabnitsa.bg/ и на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от НПКПМДС – При подаване на заявленията кандидатите да се уведомяват от служителите в деловодството за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите задължително да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната  длъжност.

 

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
​​​​​​​КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО

 

30.03.2023