Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността "главен юрисконсулт" в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

СО – район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание

чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница”

№ РВР23-РД56–35/08.02.2023 г.

 

 

       ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

Главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение

- образование: висше – "магистър";
- професионален опит – минимум 3 години;
- ранг – четвърти младши;
- размер на основна заплата  –  780 – 1850 лв.

Други изисквания:
Юридическа правоспособност.

Кратко описание по длъжностна характеристика:

Осъществяване на процесуално представителство на Столична община, изразяване на становища, разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на районната администрация.
Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗА, ЗМСМА, ЗОП, АПК, ЗАНН, ЗЗЛД, ЗДОИ, СК, ДОПК, ЗДСл, КТ, подзаконовите им нормативни актове, Наредби и Правилници на СОС,  цялостната нормативна уредба, уреждаща административноправните, гражданскоправните и наказателноправните отношения.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, както и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б  и на електронната страница на района – www.vrabnitsa.bg.  

Тел. за контакти: 02/495 77 15 – Петър Калчев – главен експерт „Човешки ресурси“ и 02/495 77 16 – Радка Терзийска – главен специалист „Човешки ресурси“.

 

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
​​​​​​​КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО

09.02.2023