Район "Витоша" обявява конкурс за държавен служител на длъжността „старши юрис​​​​​​​консулт” в отдел „Правно, нормативно обслужване, управление на общинската собственост, сигурност и човешки ресурси ” на СО – район „Витоша”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ВИТОША”
1618 – гр. София, ул. “Слънце” №2; www.raionvitosha.eu ;тел. 028187914

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

СО – РАЙОН “ВИТОША”

със седалище и адрес: гр. София, ул. "Слънце” № 2, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РВТ24-РД15-122 от 10.05.2024 г. на кмета на СО – район „Витоша”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността „старши юрисконсулт” в отдел „Правно, нормативно обслужване, управление на общинската собственост, сигурност и човешки ресурси ” (ПНОУОССЧР) на СО – район „Витоша”.

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Минимална степен на завършено образование: "магистър".
2 .Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки.
3. Професионално направление: Право, специалност „Право“;
4. Минимален професионален опит: 1 година или придобит ранг
IV мл.
5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- детайлно познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността в кръга на служебните задължения, определени в длъжностната характеристика;
- Юридическа правоспособност;
- Компютърни умения
MS Offise (Word, Excel), Internet;
- Деловодна система „Акстър“;
​​​​​​​-
Организационна и комуникационна компетентност.

ІІІ. Начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю.

ІV. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
2. Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл;
3. Копие от документ за придобита образователно-
квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива).

V. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на адрес СО – район “Витоша”– гр. София, кв. "Павлово", ул. “Слънце” № 2, ет. 2, стая № 24, от 9:30 до 16:00 часа. Телефон за информация: 02/818 79 24.
​​​​​​​
VІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на СО –район “Витоша” – гр. София, ул. “Слънце” № 2, и на електронната страница на район „Витоша“.

VІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Извършва дейности, свързани с процесуалното представителство пред съдилищата и другите юрисдикции, изготвя молби, жалби, искови молби, въззивни и касационни жалби, отговори на същите.
Оказва правна помощ на Районната администрация за законосъобразното изпълнение на нейните функции, дава писмени становища, съвети и справки по правни въпроси.

VІІІ. Размер на основната заплата за заемане на длъжността в законоустановените граници – не по-малка от 933 лв.
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в Районната администрация.

КМЕТ НА РАЙОН “ВИТОША”
АРХ.  ЗАРКО КЛИНКОВ

10.05.2024