Район "Витоша" обявява конкурс за държавен служител на длъжността „главен счетоводител” в отдел „Финансово-стопанска дейност” на СО – район „Витоша”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ВИТОША”
1618 – гр. София, ул. “Слънце” №2; www.raionvitosha.eu ;тел. 028187914

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

СО – РАЙОН “ВИТОША”

със седалище и адрес: гр. София, ул. "Слънце” № 2, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РВТ24-РД15- 121 от 10.05.2024г. на кмета на СО – район „Витоша”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Финансово-стопанска дейност” (ФСД) на СО – район „Витоша”.

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Минимална степен на завършено образование: "бакалавър".
2. Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки.
3. Професионално направление: Икономика, специалности „Счетоводство и контрол“, „Счетоводство и одит в публичния сектор“ и „Счетоводство и финанси“.

4. Минимален професионален опит: 3 години или придобит ранг
IV мл.
5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- детайлно познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността в кръга на служебните задължения, определени в длъжностната характеристика;
- компютърни умения
MS Offise 9Word, Excel), Internet; деловодна система „Акстър“;
- организационна и комуникационна компетентност.

ІІІ. Начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю.

ІV. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
2. Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл;
3. Копие от документ за придобита образователно-
квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива).

V. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на адрес СО – район “Витоша” – гр. София, кв. "Павлово", ул. “Слънце” № 2, ет. 2, стая № 24, от 9:30 до 16:00 часа. Телефон за информация: 02/818 79 24.
​​​​​​​
VІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на  СО –район “Витоша” – гр. София, ул. “Слънце” № 2, и на електронната страница на район „Витоша“.

​​​​​​​VІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристики:
Извършва дейности, свързани с прилагане на нормативните разпоредби в Закона за държавния бюджет на Р. България, Закона за счетоводството, Закон за устройството на държавния бюджет, Постановления  и Решения на МС, свързани с изпълнението на държавния и общинския бюджет, Закон за задълженията и договорите, счетоводни стандарти, както и всички действащи подзаконови нормативни актове към тях.

VІІІ. Размер на основната заплата за заемане на длъжността в законоустановените граници – не по-малка от 933 лв.
​​​​​​​
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в районната администрация.

КМЕТ НА РАЙОН “ВИТОША”
АРХ.  ЗАРКО КЛИНКОВ

10.05.2024