Район "Витоша" обявява конкурс за длъжността „началник-отдел ГРАОНД”

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

                                                
      СО – РАЙОН “ВИТОША”

със седалище и адрес: гр. София, ул. "Слънце” № 2

 


На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РВТ23-РД15-23 от 23.01.2023 г. на кмета на СО – район „Витоша”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността „началник-отдел ГРАОНД” на СО – район „Витоша”.

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Минимална степен на завършено образование: Висше – "бакалавър"
2. Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки
3. Професионално направление: Администрация и управление, специалност „Публична администрация“
4. Минимален професионален опит: 3 години в областта на административното обслужване или придобит ранг – III младши.
5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите – компютърни умения MS Offise (Word, Excel), Internet, деловодна система Акстър, познания за национална база данни и ГИС, организационна и комуникационна компетентност.

ІІІ. Начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю.

ІV. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
2. Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл;
3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива).

V. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на адрес СО – район “Витоша”– гр. София, кв. "Павлово", ул. “Слънце” № 2, ет. 2, стая № 24, от 9:30 до 16:30 часа. Телефон за информация: 02/818 79 24.

VІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на  СО – район “Витоша”: гр. София, ул. “Слънце” № 2 и на електронната страница на район „Витоша“.

VІІ. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Осъществява дейности, свързани с прилагането на законите и нормативните актове в областта на гражданското състояние, гражданската регистрация и административното обслужване на населението – физически и юридически лица, общата и специализирана деловодна дейност, изборните закони, както и поднормативните актове и документи по предмета на дейност на отдела и районната администрация.
     
VІІІ. Размер на основната заплата за заемане на длъжността в законоустановените граници – не по-малка от 780 лв.

 

КМЕТ НА РАЙОН “ВИТОША":        
ИНЖ.  ТЕОДОР ПЕТКОВ

 

23.01.2023