Район "Банкя" обявява обществено обсъждане за представяне на „Благоустройствени дейности в ПИ с идентификатор 02659.2193.3021, УПИ І-парк от кв. 82 по плана на м. „гр. Банкя“, район „Банкя“ – СО”

О Б Я В Л Е Н И Е

Район "Банкя" – СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РД09-384/31.08.2023 г. на кмета на район "Банкя" – СО, за провеждане на обществено обсъждане за представяне на „Благоустройствени дейности в ПИ с идентификатор 02659.2193.3021, УПИ І-парк от кв. 82 по плана на м. „гр. Банкя“, район „Банкя“ – СО”.

Представянето на проекта ще се състои на  08.09.2023г. (петък) от 17:15 часа  в сградата на Туристически информационен център, на адрес: гр. Банкя, ул. "Александър Стамболийски" № 1.
След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

С проекта, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на район "Банкя" – СО – партер – в понеделник и сряда от 14:00 часа  до 16:00 часа, като допълнителна информация по него, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на район „Банкя” – СО, и Албена Цветанова –  главен специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контроли по строителството” при  район „Банкя” – СО.

Заключителната дискусия ще се проведе на 19.09.2023 г. (вторник) в 17:15 часа в сградата на Туристически информационен център, на адрес: гр. Банкя, ул. "Александър Стамболийски" № 1.

Заповед № РД09-384/31.08.2023 г. на кмета на район "Банкя"

01.09.2023