Протокол № 1 от 14.06.2023 г. от заседание на работна група за прием на деца в общински ДЗ и ПГ в общински училища

Протокол № 1 от 14.06.2023 г. от заседание на работна група, назначена със Заповед № СОА23-РД91-124/17.03.2023 г. на кмета на Столична община. Работната група има за задача да разглежда, обсъжда и взема решения за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, съгласно изискванията на приетата от Столичен общински съвет Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

28.06.2023