План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2019 година

СЪОБЩЕНИЕ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно

План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци
и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г. и
Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2019 година.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33 или на следните e-mail адреси: rnoeva@sofia.bg и mnestorova@sofia.bg.

Документация:

Дата на откриване: 19.11.2018 г.

Дата на приключване: 19.12.2018 г.

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова, зам.-кмет на Столична община и Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община

Лица за контакти: Ренета Ноева-Истилянова и Мария Несторова