Пресконференция по повод приключване на Проект № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община”

    


ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община”

Столична община организира пресконференция, която ще се състои на

19 септември 2023 г. от 13:00 ч. в Център за обществена подкрепа – Надежда, район „Надежда“, ул. "Сава Филаретов" № 23, ет. 2

Пресконференцията е във връзка с постигнатите резултати и заложените основните цели, по проект № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства-КОМПОНЕНТ 1“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., както и графика на изпълнението му.

Стойността на проекта, след сключване на Допълнително споразумение за промяна в срока на договора е 3 812 792,59 лв. в т.ч.:

  • европейско финансиране (ЕСФ) – 3 240 973,70 лв.
  • национално съфинансиране – 571 918,89 лв.

В пресконференцията ще участват представители на екипа за реализация на проекта, експерти от дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ на Столична община. Също така са изпратени покани до представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, на други държавни и общински структури, на неправителствения сектор, обществеността и средствата за масова информация.


Проект № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства-КОМПОНЕНТ 1“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  

14.09.2023