Одитен доклад на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

ОДИТЕН ДОКЛАД за извършен одитен ангажимент за консултиране относно законосъобразност на извършваните в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ и Столична община дейности през периода 01.01.2020 год. – 01.12.2023 година.

ДОГОВОРИ, цитирани в публикувания от Столична община, на 09.01.2024 г.,  одитен доклад за извършен одитен ангажимент за консултиране относно законосъобразност на извършваните в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ и Столична община дейности, през периода 01.01.2020 г. - 01.12.2023 г.

09.01.2024