Процедура BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1

Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

Процедура за получаване на безвъзмездни средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели

BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1

I. Каква е целта на настоящата процедура и какво ще се финансира по нея?
Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:
• Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ).
• Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

II. Кой може да кандидатства и какви са критериите за допустимост на кандидатите?
За да бъде допустим, Кандидатът по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели трябва да отговаря на следните критерии:
• Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено жилище – еднофамилна жилищна сграда или собствено жилище в многофамилна сграда;
• Да е собственик на жилището, с което кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51% идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/-ите съсобственик/-ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика-ците се удостоверява с декларация от съответния/-ите съсобственик/-ци.
Когато жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата. Когато жилището е собственост на едно или повече малолетни или непълнолетни лица и негов/техен единствен родител и родителят притежава по-малко от 51% идеални части от жилището, не е необходимо съгласието на децата.
• Постоянният адрес на Кандидата трябва да е в жилището, с което кандидатства;
• Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община;
• Жилището, с което се кандидатства, да се ползва само за жилищни нужди;
• На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
• В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда той следва да има и съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части).
• В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението (при предложение по Вариант 2) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1).
При подаване на документите за кандидатстване Кандидатът декларира посоченото обстоятелство, като в процеса на изпълнение на инвестицията Структурата за наблюдение и докладване (СНД) към Министерство на енергетиката може да прави проверка за верността на декларираното обстоятелство и/или изиска от Кандидата документи за удостоверяване истинността на декларираните данни.
• В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди подаване на предложението по настоящата процедура чрез подбор (при предложение по Вариант 2) или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1).
• В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда следва да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp.
• В случай че Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда следва да има:
► При предложение по Вариант 1 за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или на фотоволтаична системи до 10 kWp  – издадено разрешение за строеж за инсталацията/системата или подадена на или след 20.01.2023 г. декларация по чл. 151, ал. 10, изречение второ от ЗУТ (подписана от собственика на жилището и изпълнителя на инсталацията/системата декларация, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация).
► При предложение по Вариант 2 за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или на фотоволтаична системи до 10 kWp – издадено разрешение за строеж за инсталацията/системата или подадено на или след 20.01.2023 г. проектно решение по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части "Конструкции", "Електро" и/или "ОВК" с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава).
• Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, (при предложение по Вариант 2) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1), която/които включва/-т:
► ценовите параметри на доставката и монтажа и
► данни за техническите параметри на инсталацията/системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A или по-добри от тях.
• Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

III. Кой не може да кандидатства по настоящата процедура?
Не се допуска за финансиране Кандидат:
• Който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или за престъпление, аналогично на изброените, в друга държава членка или трета страна;
• Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към Столична община или към общината по постоянния адрес на Кандидата, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която Кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени;
• За когото е налице конфликт на интереси (по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки) във връзка с процедурата за предоставяне на финансиране, който не може да бъде отстранен;
• Който се е опитал да:
► повлияе на вземането на решение от страна на СНД, свързано с отстраняването или подбора, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или;
► получи информация, която му дава неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на финансиране;
• За когото е установено, че:
► е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
► не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
• Който е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с Ръководителя на СНД;
• Когато собственото еднофамилно жилище или собственото жилище в многофамилна сграда, за което се кандидатства, се използва за стопанска дейност, се отдава под наем или в него се извършва дейност от регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице.

IV. Какъв е бюджетът на процедурата и какви са финансовите параметри на предложенията за изпълнение на инвестициите?

Планираният размер на инвестицията е разпределен индикативно между Компонент 1 и Компонент 2 по следния начин:

Компонент

Планиран размер на инвестицията

Принос от МВУ

Национално публично финансиране за невъзстановим ДДС

Съфинансиране чрез средства на Кандидата

Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ

12.8 млн. лв.

10.67 млн. лв.

2.13 млн. лв.

0 млн. лв.

Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия

67.2 млн. лв.

39.20 млн. лв.

7.84 млн. лв.

20.16 млн. лв.

 

Минималният и максималният размер на финансирането за предложение по тази процедура са, както следва:
• Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение;
• Максимален размер на финансиране за предложение по:
► Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;
►  Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

V. Какви са изискванията за допустимост на проектните предложения?
Предложенията за изпълнение на инвестиции от крайни получатели следва да съответстват на принципите на икономичност, ефективност и ефикасност както и на Техническите насоки 2021/C58/01. Допустимите предложения следва да:
• водят до постигане на целта на настоящата процедура;
• са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“;
• са в съответствие с принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички;
• се изпълняват само на територията на Република България.
Кандидатите могат да представят предложения за изпълнение на инвестиции по:
• Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ),
или
• Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

При подаване на предложението за финансиране на инвестиция Кандидатът посочва във формуляра за кандидатстване по кой от двата варианта (Вариант 1 или Вариант 2) кандидатства и за кой компонент (Компонент 1 или Компонент 2). По настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели НЕ може да се подава предложение, което включва едновременно изпълнение на дейности за доставка и монтаж на: 1. слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и 2. фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия.
Предложенията за изпълнение на инвестиции по Компонент 1 или Компонент 2 могат да бъдат със следната готовност:
• Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура,
или

• Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, са в процес на изпълнение към момента на сключване на договора за финансиране с крайния получател или ще бъдат изпълнявани след сключване на договора.

ВАЖНО: Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

По настоящата процедура доставката и монтажа на система за съхранение е допустимо само в случай, че предложението предвижда доставка и монтаж на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия.

По настоящата процедура няма да бъдат разглеждани предложения, при които се предвиждат монтиране на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 10 kWp.

VI. Кои са допустимите и недопустими за финансиране дейности?
Всеки Кандидат първоначално финансира всички дейности със собствени средства. Структурата за наблюдение и докладване ще предостави безвъзмездното финансиране по:
• Вариант 1 на Компонент 1 или Компонент 2 – за извършени дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата.
• Вариант 2 на Компонент 1 или Компонент 2 – за извършване на дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация след подаване на предложението от Кандидата.

ВАЖНО: Извършването на дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за БГВ или на фотоволтаична система не е единствено и достатъчно условие за предоставяне на финансиране от СНД на Кандидата. За предоставянето на финансиране е необходимо да бъдат изпълнени всички условия, поставени към кандидатите, проектните предложения, допустимите дейности за финансиране и Договора за финансиране, който ще бъде сключен. Извършване на дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация след подаване на предложението от Кандидата и преди одобряване на предложението за финансиране и сключването на договор със СНД, може да остане изцяло за сметка на кандидата, в случай че предложението за финансиране не бъде одобрено или не бъде сключен договор със СНД.

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Кандидата:
• Доставка и монтаж на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване, включително техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на слънчевите инсталации – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението и др.,
или
• Доставка и монтаж на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, включително техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.

Слънчевите инсталации за БГВ и фотоволтаичните системи за производство на електрическа енергия следва да отговарят най-малко на техническите изисквания, включени в Приложение А или да са с по-добри параметри от посочените в Приложение  А към Насоките за кандидатстване по процедурата.

Дейностите по монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаична система до 10 kWp трябва да бъдат извършвани от лице, притежаващо необходимата професионална квалификация за това. Списък с лицата е наличен на следния интернет адрес: https://www.seea.government.bg/bg/spisaci/2-uncategorised/9365-2-5-spisaci

Крайният получател следва да поддържа инвестицията (слънчевата система за БГВ или фотоволтаичната системи до 10 kWp, включително системата за съхранение на електрическа енергия) най-малко 5 години след изпълнение на проекта. Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез извършване на проверки на място, които ще удостоверяват дали слънчевата система за БГВ или фотоволтаичната системи до 10 kWp, включително системата за съхранение на електрическа енергия:
• е доставена, монтирана и въведена в експлоатация;
• отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Приложение А от Насоките за кандидатстване по процедурата;
• произвежда електрическа или топлинна енергия за собствено потребление;
• дали съхранената електрическа енергия се използва за собствено потребление (ако е приложимо).

В тази връзка при сключване на договор за финансиране крайният получател ще има задължение да осигурява постоянен достъп до мястото, където е изпълнена инвестицията за целите на осъществявания от СНД мониторинг по изпълнението.

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:
• дейности, чието изпълнение е започнало преди 7 юни 2022 г.;
• дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта, определен в сключения договор;
• дейности, които вече са финансирани от друг европейски или национален източник;
• закупуване на втора употреба: слънчеви инсталации за БГВ, фотоволтаични системи до 10 kWp, системи за съхранение на електрическа енергия;
• консултантски услуги за разработване на предложението;
• дейности по проектиране, получаване на административни и удостоверителни документи, становища, проектно решение и др.;
• консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер;
• всички други дейности, които не са сред посочените като допустими.

VII. Какви са условията за допустимост на разходите и кои са недопустимите разходи по процедурата?

За да бъдат допустими, разходите по настоящата процедура за подбор на предложения за финансиране на инвестиции трябва да отговарят на следните условия:
• да са възникнали след 7 юни 2022 г. и да са извършени до изтичането на крайния срок за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение, определен в сключения договор;
• да са пряко свързани с предмета на договора за финансиране и да съответстват на одобрения бюджет за изпълнението на проекта;
• да са необходими и пропорционални на изпълнението на допустимите по проекта дейности, а отчитането на изпълнените дейности да бъде документално обосновано;
• да са направени единствено и само с цел постигане на целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта по начин, съвместим с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност;
• да са действително платени от страна на крайния получател (т. е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи), по банков път или в брой, не по-късно от датата на подаване на финансово-технически отчет по предложението за изпълнение на инвестицията и искането за плащане;
• да са удостоверени с необходимите разходооправдателни документи (оригинални разходооправдателни документи – фактури, договори или др.), документи за извършени плащания съгласно приложимото законодателство, както и документи, доказващи извършването на дейностите.
► В случай че плащането се извършва в брой, към фактурата следва да бъде приложена касова бележка.
► В случай че плащането се извършва по банков път, към фактурата следва да бъде приложено платежно нареждане и банково извлечение от сметката на крайния получател или вносна бележка към доставчика.
• да могат да се установят и проверят.

ВАЖНО: Разходите са допустими при условие, че крайните получатели на помощта са Кандидати, които:
• осигуряват устойчивост на резултатите по договора за предоставяне на финансиране за срок от минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта.
► В рамките на този срок крайният получател е длъжен да изпълнява задължението си да не прехвърля правото на собственост върху активите, изградени в резултат на инвестицията по договора за предоставяне на финансиране, да не променя предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на проекта, както и да не сключва договори от всякакъв характер с трети лица и/ или да извършва други действия, които биха могли да доведат до значително изменение в резултатите от Проекта.
► В случай на прехвърляне на собствеността на имота, в който е монтирана инсталацията/системата, преди изтичане на 5 години от датата на извършването на плащането от СНД към крайния получател, крайният получател се задължава да осигури съгласието и подписването от новия собственик на имота на договор/договорна клауза, с която новият собственик се задължава да изпълнява условията по договора за финансиране за остатъка от определения срок от 5 години.
► В срок от 5 години от плащането към крайния получател, той, съответно приобретателят, е длъжен да използва жилището, в което е монтирана слънчевата инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) или фотоволтаичната система за производство на електрическа енергия, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице.
• застраховат активите срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта, и
• осигурява подходящи ресурси за поддръжката на инсталацията/системата, предмет на интервенция за минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта.

За дата на приключване изпълнението на проекта се счита датата на плащането от СНД. Кандидатът декларира, че компонентите на фотоволтаичната система, и/или на слънчевата инсталация, и/или на системата за съхранение на електрическа енергия, когато станат негодни за употреба, ще бъдат предоставени за рециклиране и/или обезвреждане на определените за това места. Цитираната система и/или компоненти следва да бъдат третирани съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, по който компетентна институция е Министерството на околната среда и водите.

Допустими по Компонент 1 (Вариант 1 и Вариант 2) и Компонент 2 (Вариант 1 и Вариант 2) са разходите за:
Доставка и монтаж на слънчеви инсталации или фотоволтаични системи до 10 kWp (включително по желание на Кандидата система за съхранение на електрическа енергия) – При подаване на предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 2 по Компонент 1 или Компонент 2 заложените разходи за инсталацията или системата следва да съответстват на пазарните цени, видно от приложената оферта, като е допустимо увеличение до 15% от стойността на представената оферта. Допустимото увеличение по желание на Кандидата следва да бъде предвидено при съставянето на бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция. Допустимото увеличение не може да надхвърля определения максимален размер на финансовото подпомагане за изграждане на слънчеви инсталации за БГВ от 1 960.83 лв. и определеният максимален размер на финансовото подпомагане за изграждане на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия, от 15 000 лв. Закупените слънчеви инсталации, фотоволтаичните системи и система за съхранение на електрическа енергия трябва да бъдат монтирани и експлоатирани само в жилището/имота, в което ще бъде осъществена инвестицията.
• Техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните системи (закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.) – Разходите за техническо въвеждане (пускане) на инвестицията като работеща инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват минимално необходимото ниво за въвеждането (пускането) в експлоатация на слънчевите инсталации за БГВ или фотоволтаичните системи до 10 kWp, включително системите за съхранение на електрическа енергия.
• Данък върху добавената стойност.

Недопустими по Компонент 1 (Вариант 1 и Вариант 2) и Компонент 2 (Вариант 1 и Вариант 2) са:
• разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, в т.ч. разходи за закупуване на слънчеви системи за БГВ, фотоволтаични системи до 10 kWp, системи за съхранение на електрическа енергия/дълготрайни активи втора употреба;
• разходи за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаични системи с инсталирана мощност по-голяма от 10 kWp;
• разходи за закупуване на материални и нематериални дълготрайни активи, които не са пряко свързани с окомплектовка на инвестицията като работеща система и/или монтаж до минимално необходимото ниво за техническото въвеждане на съответните активи в експлоатация;
• разходи за административно обслужване, получаване на становища, проектни решения и разрешителни документи;
• разходи, свързани с наемането на материални и нематериални активи;
• разходи за закупуване на земя и сгради;
• разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения;
• разходи за дейности, чието изпълнение е започнало преди 7 юни 2022 г.;
• разходи за дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта, определен в сключения договор;
• разходи за дейности, които вече са финансирани от други източници;
• разходи за застраховки на закупеното оборудване;
• разходи за реклама, в т.ч. за визуализация и публичност;
• лихви върху кредити, такси по обслужване на дългове и неустойки за забавени плащания;
• такси за финансови транзакции и други чисто финансови разходи;
• загуби от обмен на валута;
• всички разходи, непопадащи в обхвата на допустимите дейности, включително разходи, които не са описани във Формуляра за кандидатстване, или ако по представеното описание не може да се прецени за коя дейност се отнасят.

VIII. Какъв е начинът за подаване на предложение за изпълнение на инвестиции и какви са сроковете за кандидатстване и изпълнение на предложенията?

Подаването на предложение за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Подготовката и подаването на предложението за изпълнение на инвестиция в ИСМ-ИСУН 2020 се извършва по следния начин:
1. Кандидатът влиза в ИСМ-ИСУН 2020, след регистрация чрез имейл и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново предложение за изпълнение на инвестиция.
2. Предложението се изготвя от Кандидата съгласно инструкциите, дадени в Указанията за електронно кандидатстване (Приложение B от Насоките за кандидатстване по процедурата).
3. Предложението за изпълнението на инвестицията се подписва с валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) към датата на кандидатстване от Кандидата или от упълномощен представител/лице на Кандидата.

Изискващите се съгласно настоящите условия за кандидатстване придружителни документи към Формуляра за кандидатстване също се подават изцяло електронно. Всички придружителни документи, за които се изисква сканирано копие, се прикачват в ИСУН 2020 във формат “.pdf”. Посочените документи се описват във Формуляра преди подаването му.

ВАЖНО: Предложението за изпълнение на инвестиция се подава винаги от профила на Кандидата, не от друг профил, тъй като впоследствие именно този профил ще бъде използван за комуникация със СНД (МЕ) и за отстраняване на забелязани неточности по време на оценката на предложенията за изпълнение на инвестициите. По време на етап „Оценка на проектно предложение“ комуникацията с Кандидата и редакцията на забелязани неточности по подаденото предложение ще се извършват електронно чрез профила на Кандидата в ИСМ-ИСУН 2020, от който е подадено съответното предложение.
Кандидатите по процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели следва да представят по изцяло електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020:
• Формуляр за кандидатстване;
• Заверени копия на следните документи:
► Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка  на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава;
► Документ за постоянен адрес на Кандидата;
► Документ/-и, въз основа на които може да бъде установена собствеността на жилището в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства;
► Декларация за съгласие от съответния/-ите съсобственик-ци (Приложение Н) – когато е приложимо;
► Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по местонахождението на недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата, по Закона за местните данъци и такси;
► Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Документът се прилага, само когато жилището се намира в сграда в многофамилна сграда в режим на етажна собственост;
► Фактури (в т.ч. електронни) за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, като 6-те месеца са тези преди подаването на предложението по настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения (при предложение по Вариант 2) или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1);
► Разрешение за строеж, когато Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда;
► Когато Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда:

  • подадена на или след 20.01.2023 г. декларация по чл. 151, ал. 10, изречение второ от ЗУТ (подписана от собственика на жилището и изпълнителя на инсталацията/системата декларация, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация) и доказателства, че с декларацията е уведомен главния архитект на общината и оператора на съответната електроразпределителна мрежа (при предложение по Вариант 1),

или

  • проектно решение по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части "Конструкции", "Електро" и/или "ОВК" с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава) (при предложение по Вариант 2),

или

  • издадено разрешение за строеж (при предложение по Вариант 1 или Вариант 2 в случаите извън предходните 2 случая).

► Оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата (при предложение по Вариант 2) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1);
• Декларация при кандидатстване относно изпълнение на критерии за допустимост и липса на основания за недопустимост (Приложение G);
• Нотариално заверено пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (Приложение I), когато е приложимо.

ВАЖНО: Формулярът се подава подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП). Крайният срок за подаване на предложения е 17:00 часа на 10 ноември 2023 г., а продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател. Кандидатите могат да задават въпроси чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел „Разяснение по процедурата”, към процедура BG-RRP-4.026 – „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1” до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Отговорите на въпросите на Кандидатите се публикуват в ИСМ-ИСУН 2020 и на интернет страницата на СНД (МЕ, https://www.me.government.bg/) в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

IX. Допълнителна информация и препратки:

Официална интернет страница на Министерство на енергетиката;
Платформа за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции ИСМ-ИСУН 2020;
Обявление на процедура BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1, съдържаща Насоки за кандидатстване и приложенията към тях;
Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ – монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи;
Официална интернет страница на Националния план за възстановяване и устойчивост и Механизма за възстановяване и устойчивост.

18.05.2023