Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на път I-8 „Калотина - СОП“, част от Обект „Автомагистрала „Европа“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството


О Б Я В Л Е Н И Е

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на път I-8 „Калотина - СОП“, част от Обект „Автомагистрала „Европа“ в участъци от км 39+049.43 до км 42+640.51 и от км 42+640.51 до км 45+977.45, на територията на Софийска област и област София, подробно описани в Решение № 130 на Министерския съвет от 17 февруари 2023 г.

С Решение № 302 на Министерския съвет от 20 април 2012 г., участък от път І-8 (Е-80), в участък „Граница Република Сърбия – о. п. София - Запад“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

С Решение № 959 на Министерския съвет от 31 декември 2018 г., пътят от българо-сръбската граница до гр. София е определен като „Автомагистрала „Европа“ (А-6). Автомагистралното трасе включва модернизираното трасе (уширяване на съществуващия път до автомагистрален габарит) на път I-8 в участъка от Граничен контролно-пропускателен пункт Калотина до гр. Сливница (от км 1+000 до км 32+447.20 ≡ км 32+449.08 по технически проект от 2019 г.) и трасе по нов терен с автомагистрален габарит с начало след гр. Сливница и край при изградения пътен възел, образуван от пресичането на път II-18 Софийски околовръстен път и път Северна скоростна тангента (от км 32+447.20 ≡ км 32+449.08 по технически проект от 2019 г. до км 48+611.93).

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и части от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.


Приложение №1 към Решение № 130 на МС: Имоти и части от имоти – частна собственост, засегнати от Обект „Модернизация на път I-8 „Калотина - СОП“, част от Обект Автомагистрала „Европа“ в участъци от км 39+049.43 до км 42+640.51 и от км 42+640.51 до км 45+977.45, на територията на Софийска област и област София 

21.02.2023