"Метрополитен“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Обособено място от покрива на административна сграда на „Метрополитен” ЕАД на ул. „Княз Борис I” № 121 за поставяне на съоръжение с ажурна светеща реклама“

 

О  Б  Я  В  А  

 

  „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

На основание Решение на Съвета на директорите на Дружеството
по Протокол № 3/09.02.2023 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ

„ОБОСОБЕНО МЯСТО ОТ ПОКРИВА НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД НА УЛ. „КНЯЗ БОРИС І” № 121 ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ С АЖУРНА СВЕТЕЩА РЕКЛАМА“

 

с начална конкурсна месечна наемна цена, в размер на левовата равностойност на 29,00 (двадесет и девет) евро, без ДДС, за 1 (един) кв. м, съгласно Оценка от независим лицензиран оценител.

Цена за 1 (един) брой Конкурсна документация – 100,00 (сто) лв. с ДДС.

Конкурсната документация се заплаща предварително по банков път по сметката на „Метрополитен“ ЕАД, както следва:
IBAN – BG34UNCR76301039298950
​​​​​​​BIC – UNCRBGSF
​​​​​​​
Обслужваща банка – УниКредит Булбанк, клон „Калоян”.

Въз основа на документа за банков превод, в счетоводството на „Метрополитен“ ЕАД на кандидата се издава фактура за платената конкурсна документация след постъпване на сумата по горната сметка.

Конкурсната документация за участие се получава от организатора на конкурса – „Метрополитен“ ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 121, етаж IV, стая 52, при представяне на фактурата – от 20.02.2023 г. до 08.03.2023 г., вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Депозит за участие в конкурса – 4 000 (четири хиляди) лв.

Подаване на предложенията на участницитедо 12:00 ч. на 10.03.2023 г., на адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 121, в деловодството на „Метрополитен“ ЕАД.
Конкурсът ще се проведе от 14:00 ч. на 10.03.2023 г. в Заседателната зала на „Метрополитен” ЕАД на горепосочения адрес.
​​​​​​​Условията на конкурса, изискванията към участниците и списъкът с документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обекта, предмет на конкурса, се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., чрез Организатори „Реклама” на „Метрополитен” ЕАД.

Тел. за контакт: 02/921-20-32; 02/921-20-82.         

 

20.02.2023