Кметът Васил Терзиев настоява за запазването на три сгради, част от културното наследство на София

Кметът на София иска преразглеждане и промяна на становищата на Министерство на културата за три исторически сгради в центъра

Запазването на културно-историческото наследство на София е ключово за опазване духа на нашия град. Като част от това наследство старите сгради на София носят характерни архитектурно-исторически достойнства и имат значение за културното наследство на столицата. 

Кметът Васил Терзиев настоява за опазването на три стари софийски сгради, културна ценност за София. В писма до министъра на културата и директора на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) кметът на Столичната община изисква да бъдат преразгледани становища на Министерство на културата (МК). За това кметът Терзиев информира и чрез своя фейсбук.

Това са три сгради от централната градска част, които са застрашени да загубят своята културно-историческа стойност и напълно да изчезнат поради инвестиционни намерения, предвиждащи тяхното надстрояване, пристрояване или напълно събаряне. 

Първата сградата е на ул. “Любен Каравелов“ 34, построена е през 1941 г., и е един от характерните образци на архитектурата в стил рационализъм, запазени в София. Тя е била собственост на видния български юрист, общественик, историк и публицист проф. д-р Константин Кацаров. Проектирана е от архитектурно бюро „М. Пушкаров – В. Мухтаров“ и има статут на единична архитектурно-строителна културна ценност с предварителна категория „местно значение“. Сградата попада в територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност. 

Кметът Терзиев настоява да бъде преразгледано становището на МК от 01.08.2023 г., с което се съгласува изменение на Плана за застрояване и Работен устройствен план за обекта и се допускат инвестиционни намерения на собствениците за надстрояване на сградата на ул. “Любен Каравелов“ 34. Заявените инвестиционни намерения променят изцяло обемно-пространствените параметри на сградата, нейната стиловата характеристика и културно-историческата ѝ стойност. Затова кметът на Столичната община настоява министърът на културата да преразгледа становището си за съгласуване на Проекта за допускане на изменение на Плана за застрояване и Работния устройствен план за обекта. 

Втората сграда се намира на ул. “Мизия“ 9, в нея е живял известният художник и преподавател проф. Симеон Велков. Тя притежава статут на недвижима архитектурно-строителна и историческа културна ценност с категория „местно значение“ и попада и в рамките на групова културна ценност. За нея също със становище на МК от 07.08.2019 г. е съгласуван Проект за изменение на Плана за застрояване и Работен устройствен план, с които се допуска пристрояване и надстрояване на сградата. С предвиденото застрояване ще се обезличи обемно-пространственото решение и хармоничната композиция на културната ценност, ще се нарушат характерни архитектурни елементи на сградата като ъгловото вертикално остъкляване. А планираният подземен гараж поставя под риск конструктивната цялост и сигурност на сградата. 

Отрицателни становища за изменения на подробните устройствени планове и за двете сгради са дали и Българският национален комитет на ИКОМОС и кметът на район „Средец“. 

Третата сграда се намира на ул. “Стара планина“ 9 и е част от определената в Закона за културното наследство охранителна зона на архитектурно-строителна недвижима културна ценност „Учебна сграда, бивша Първа мъжка гимназия“, която попада в територия с културно-историческо значение за София, част от характерното застрояване на градския център. 

През 2019 г. Столичната община е настоявала пред МК за възстановяване на статута на сградата на „културна ценност“, която е била отписана като такава през 2005 г. От Регионалния исторически музей – София също е изразено становище, че сградата е от съществено значение за градоустройствената рамка на учебната сграда и се настоява за декларирането ѝ като културна ценност с категория „за сведение“. 

През 2019 г. НИНКН е започнал процедура за изготвяна на „предварителна оценка“ на сградата на ул. “Стара планина“ 9. 

Инвестиционните намерения за обекта предвиждат премахване на съществуващата в имота сграда на ул. “Стара планина“ 9 и изграждането на нова. Искането за разрешение за строеж е спряно от главния архитект на Столичната община, отменени са и всички съгласувани технически инвестиционни проекти за обекта. Заповедите на главния архитект обаче са обжалвани от собственика пред Административен съд – София град (АССГ) и са отменени. Решенията на АССГ са потвърдени от Върховния административен съд. 

Пример за разбирането за отношение и визия към културното наследство на града е предприетото със сградата на хотел „Париж“ на бул. “Княгиня Мария-Луиза“, за която главният архитект на София Здравков издаде разрешение за строеж за изпълнение на реконструкция на сградата и за реставрационно-консервационни работи. Сградата ще бъде възстановена и запазена с нейната автентичност, архитектурно-градоустройствена и историческа ценност като част от недвижимото културно наследство на София.

09.03.2024