Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката и образованието – заседание на Експертна комисия от 11.01.2023 г.

Информация
за одобрени и не+одобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката и образованието – заседание на Експертна комисия от 11.01.2023 г.

    
 

I. ОДОБРЕНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ:

1. Искане вх. № СОА22-ГР94-5380/21.10.2022 г.
2. Искане вх. № СОА22-ДИ04-4121/11.11.2022 г.
3. Искане вх. № СОА22-ГР94-6391/12.12.2022 г.
4. Искане вх. № СОА22-ГР94-6219/06.12.2022 г.
5. Искане вх. № СОА22-ГР94-6389/12.12.2022 г.
6. Искане вх. № СОА22-ГР94-6535/16.12.2022 г.
7. Искане вх. № СОА22-ГР94-6536/16.12.2022 г.
8. Искане вх. № СОА22-ГР94-6608/21.12.2022 г.
9. Искане вх. № СОА22-ГР94-5985/23.11.2022 г.

IІ. НЕОДОБРЕНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ:
1. Искане вх. № СОА23-ГР94-63/09.01.2023 г.
2. Искане вх. № СОА23-ГР94-24/04.0.2023 г.
3. Искане вх. № СОА22-ГР94-6623/22.12.2022 г.

На основание чл. 16, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби учениците имат право да получават само една стипендия по реда на Наредбата или на основание на закон или акт на Министерски съвет.

Правото на стипендия се губи при настъпване на обстоятелствата по чл. 16, ал. 7 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

 

 

25.01.2023