Информация за класиране на кандидат-ползвателите за предоставяне на социалните услуги „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот”

ИНФОРМАЦИЯ

 

за класиране на кандидат-ползвателите за предоставяне на социалните услуги „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот” по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” (НПСУАНЖ).

 

На 20.12.2022 г., на основание чл. 17 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” се проведе заседание на комисията по чл. 15 за извършване на класиране в низходящ ред на кандидатите за ползватели, съгласно подадените документи за услугите „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот”.

Комисията включи като ползватели на социалната услуга „Асистент за независимо детство” всички деца, които отговарят на изискванията от НПСУАНЖ. 

Класираните и включени като ползватели деца са вписани в Листа на включените кандидати за ползватели на социалната услуга  „Асистент за независимо детство” от 01.01.2023 г.,  както следва, съгласно приложения по-долу списък:

 

ЛИСТА НА ВКЛЮЧЕНИТЕ ОТ 01.01.2023 г. КАНДИДАТИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМО ДЕТСТВО"

Комисията включи като ползватели на услугата „Асистент за независим и активен живот” всички лица, които отговарят на изискванията от НПСУАНЖ. 

 

Класираните и включени като ползватели лица са вписани в Листа на включените кандидати за ползватели на социалната услуга  „Асистент за независим и активен живот” от 01.01.2023 г.,  както следва, съгласно приложения по-долу списък:

 

ЛИСТА НА ВКЛЮЧЕНИТЕ ОТ 01.01.2023 г. КАНДИДАТИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ И АКТИВЕН ЖИВОТ"

 

Невключени деца в Листите за социалната услуга „Асистент за независимо детство” от  01.01.2023  г., поради ненавършена изискуема 5-годишна възраст, съгласно приложения списък:

 

Входящ № Бюро за социални услуги: Име, презиме, фамилия Точки
1

1502000087

 
"Младост" – "Студентски" – "Панчарево" И. Д. Минов 53

 

 

 

20.12.2022