Инвестиционно предложение: „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за третиране на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.90, с. Яна, район „Кремиковци“, Столична община, с включване на нови отпадъци съгласно Наредба 2/2014 за класификация на отпадъците, с възложител „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ
до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за третиране на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.90, с. Яна, район „Кремиковци“, Столична община, с включване на нови отпадъци съгласно Наредба 2/2014 за класификация на отпадъците – 19 12 12 „други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11“, 16 06 01* „оловни акумулаторни батерии“, 16 06 05 „други батерии и акумулатори“, 20 01 33* „батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии“, 20 01 34 „батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33“, 19 12 04 „Пластмаса и каучук“ и 12 01 05 „Стърготини, стружки и изрезки от пластмаса“, с възложител „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, в раздел „Инвестиционни предложения“ (https://www.sofia.bg/en/investment-proposals) за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

02.04.2024