Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от тях“ в поземлен имот с идентификатор 68134.508.5073, находящ се в гр. София, ул. „Лазар Михайлов“ № 25, район „Сердика“, Столична община, с възложител „ЕКОСТИЙЛ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда​​
Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от тях“ в поземлен имот с идентификатор 68134.508.5073, находящ се в гр. София, ул. „Лазар Михайлов“ № 25, район „Сердика“, Столична община, с възложител „ЕКОСТИЙЛ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, в раздел „Инвестиционни предложения“ (https://www.sofia.bg/en/investment-proposals )  за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.


Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

28.03.2024