Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за съхранение и предварително третиране ОЧЦМ, ОО, ИУЕЕО, съхранение на НУБА, ИУМПС и др. производствени и битови отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 68134.706.415, СПЗ „Слатина-юг”, район „Слатина”, Столична община"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение:

„Обособяване на площадка за съхранение и предварително третиране отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), отпадъци от опаковки (ОО), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и др. производствени и битови отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 68134.706.415, СПЗ „Слатина - юг”, район „Слатина”, Столична община.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

09.01.2023