Инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 65 м за поливни нужди в двор на Национално средно училище София – тревни площи, декоративни храсти и дървета”, с възложител НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СОФИЯ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение:
„Изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 65 м за поливни нужди в двор на Национално средно училище "София" – тревни площи, декоративни храсти и дървета”, с възложител НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СОФИЯ”

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org
 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

17.03.2023