Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци“, в ПИ с идентификатор 68134.1113.176, район „Красна поляна“, Столична община, с възложител „МЕТАЛ ТРЕЙДИНГ ГРУП“ ООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение:
"Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци" в ПИ с идентификатор 68134.1113.176, район "Красна поляна", Столична община, с възбожител "МЕТАЛ ТРЕЙДИНГ ГРУП" ООД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

06.07.2023