Заключителна пресконференция отбелязва успешното приключване на проект № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 "Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства"

    

Над 500 деца и семейства са се възползвали от разкрити, по проект на Столична община, нови социални услуги


Заключителна пресконференция отбелязва успешното приключване на проект № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 "Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства".

В София, 19 септември 2023 г., в Центъра за обществена подкрепа – Надежда, район „Надежда“, се състоя заключителната пресконференция по проект № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 "Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В рамките на събитието бяха представени най-важните резултати, постигнати в проекта, както и целите и графиката на неговото успешно изпълнение. От огромно значение е фактът, че седемте социални услуги, въведени чрез проекта, ще бъдат на разположение на общността като делегирана от държавата дейност и след успешното приключване на проекта. Всички социални услуги ще продължат да обслужват потребителите в три Центъра за обществена подкрепа със спешен прием, два Дневни центъра за деца с тежки множествени увреждания, както и два Дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

​​​​​Проектът е реализиран чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства-КОМПОНЕНТ 1" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. (ОПРЧР), като стойността му, след сключване на допълнително споразумение за промяна в срока на договора, достига 3 812 792,59 лв., включително:
Европейско финансиране (ЕСФ) в размер на 3 240 973,70 лв.
Национално съфинансиране в размер на 571 918,89 лв.

На пресконференцията взеха участие г-жа Минка Йовчева, директор на дирекция “Социални дейности за деца и възрастни“, екипът за реализация на проекта, дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ при Столична община, както и представители на други държавни и общински структури, обществеността и средствата за масова информация.

В момента всички социални услуги, предоставяни по проекта, продължават да функционират. За контакти и допълнителна информация, моля, посетете електронния портал на Столична община, секция „Социална закрила“.


Проект № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства-КОМПОНЕНТ 1“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

20.09.2023