Декларации/молби по чл. 23/24 на НОАМТЦУПСО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Столична община уведомява предприятията (фирмите), които желаят през 2024 г. такса битови отпадъци за нежилищните им имоти да бъде определена според количеството битови отпадъци или в условията на пряко договаряне, че от 01 октомври до 30 ноември 2023 г. дирекция „Икономика и търговска дейност” – Столична община ще приема изискуемите за това документи, както следва:

За определяне на таксата според количеството битови отпадъци  (чл. 23 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община):

  • декларация по образец (2 екземпляра);
  • нотариално заверено пълномощно (когато документът се подава от лице, различно от представляващия фирмата) – копие.

За определяне на таксата в условията на пряко договаряне за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване (чл.  24 от Наредбата):

  • молба по образец (2 екземпляра);
  • договор – в оригинал или нотариално заверено копие;
  • удостоверение за актуално състояние, респ. извлечение от публичния Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, (с дата не по – рано от 01.09.2023 г.) за всяка от страните по договора – копия;
  • документи съгласно ЗУО, удостоверяващи правото на обслужващата фирма да извършва услугата – копие;
  • нотариално заверено пълномощно (когато документите се подават от лице, различно от представляващия фирмата) – копие.

Забележка: Представените копия на документи, да бъдат заверени с текст „вярно с оригинала” и подпис.

Подробна информация може да получите на сайта на Столичен общински съвет, Нормативни актове, Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община – Глава Втора „Местни такси”, Раздел І „Такса битови отпадъци” (https://sofia.obshtini.bg/doc/243444) .

Телефони за контакт: 02/ 943 36 17; 02/ 944 50 67, адрес гр. София, ул. „Оборище” № 44 – Дирекция „Икономика и търговска дейност” – Столична община.

13.10.2023