НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ

 

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за съдаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., Наредба № Із-2431 от 19 септември 2011 г. за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци и Решение № 28/27.01.2011 г. на Столичния общински съвет

СТОЛИЧНА ОБЩИНА набира доброволци за участие в аварийно-спасителни работи при възникване на критични ситуации, вследствие природни бедствия и промишлени аварии

Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лица:

 • навършили 18 години, независимо от трудовото или служебното правоотношение
 • физически и психически здрави
 • неосъждани за умишлени престъпления от общ характер
 • с умения за работа в екип
 • способни да поемат отговорност

Необходими документи за кандидатстване :

 • Формуляр за кандидатстване (по образец);
 • Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
 • Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
 • Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
 • Декларация за съгласие за обработка на лични данни;
 • Актуална снимка (с размери 3,5/4,5 см)
 • Копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника;
 • Копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория, ако имат такава

Приложения:

 1. Заявление за членство в доброволно формирование
 2. Декларация за кандидатстване в доброволно формирование
 3. Формуляр за кандидатстване в доброволно формирование.

Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на Столична община -  ул. „Московска” № 33.