ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ

В периода април  2003 г. –  декември  2006 г. в страната ни настъпиха чувствителни социално-икономически промени,  които имаха най-голямо проявление в гр. София и Столична община.  В резултат,  преди всичко на нарастващите чуждестранни инвестиции,  които доведоха до ускорено развитие на икономиката на общината, се засили и търсенето на строителни терени,  отговарящи по функционално предназначение на интересите на инвеститори, сертифицирани по реда на закона за насърчаване на инвестицията.  Безработицата спадна до едно от най-ниските нива в Европейския съюз.  Всичко това доведе и до нарастване на броя на постоянното население, което през  2007 г.  достигна  1 241 000  души  (НСИ).  Според данни на регионална служба  ГРАО населението на общината по „настоящ адрес”  към  15.03.2007 г.  е 1 381 000  души и надминава демографската прогноза на ОУП – 2003 г., която бе планирана за население от 1 300 000  души към  2020 г.  
Тази непредвидима ситуация и повишено ниво на моторизация на населението, създаде проблеми в транспортно-комуникационната система,  обществения транспорт,  паркирането и др. 
Тези и други фактори бяха основание за актуализиране на някои от проектните решения на ОУП,  което според регламента на ЗУТ се определя като  „изменение на ОУП”. 

В обхвата на проекта задължително се включват:  

 • Промени в обхвата на зелената система с цел запазване на терени, изградени като елементи на зелената система на града, съгласно действалия Общ градоустройствен план на София, чието предназначение е било сменено преди или с приемането на този закона   
 • Подобряване на транспортно-комуникационната схема   
 • Определяне на територии за разширяване на гробищните паркове  
 • Промени в разпределението на групите територии, устройствени зони и самостоятелни терени в градския район с цел ограничаване на преструктурирането на жилищните комплекси  
 • Актуализиране на устройственото предвиждане на територии за депа и други съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци. 

Основни принципи за устройство на територията:
Концепцията за устройство на територията,  залегнала в новия ОУП на Столична община, одобрен с Решение   06/147   на МС се базира на следните основни принципи, които се запазват и в проекта за неговото изменение: 

 • Регионален подход при планиране развитието на Столична община
 • Равнопоставеност на всички видове собственост 
 • Постигане на баланс в развитието на компактния град и околоградския район  
 • Устойчиво развитие на урбанизираната и природна среда.  

Ръководейки се от тези основни принципи,  устройствената концепция на плана предвижда:  

 • Ограничаване на компактното нарастване на територията на гр. София. Обновяване на градския център и подобряване на жизнената среда в компактния град чрез преструктуриране и реконструкция.   
 • Формиране на линеарно-точкови урбанизирани структури по петте основни „оси на развитие” (бул. ”Европа”,  бул. ”Цариградско шосе”,  бул. ”Цар Борис  III”,  бул. ”Ботевградско шосе”,  бул. ”Рожен”),  с акцент върху доминиращата ос северозапад – югоизток,  преминаваща през цялата територия на Столична община и достигаща до  „буферните ядра”  в зоната на активно влияние на столицата.  Разчупване на моноцентричния модел  чрез развитие на вторични центрове в периферията на компактния град по петте оси на развитиe.  
 • Регулиране на застрояването в южните територии,  чрез приложение на правила и норми, приети със ЗУЗСО, за да не се прекъсват зелените връзки на града с Витоша.  Опазване и доразвитие на  „белите дробове на града”  –   големите градски паркове.  
 • Формиране на нова  „зона за развитие”  по протежение на трасетата на Транс Европейските транспортни коридори в северната част на общината.  Активизиране на селищата в южната Старопланинска яка,  за намаляване на пространствения дисбаланс.
 • Съхраняване на териториите между компактния град и северната дъга на Околовръстния път като културен ландшафт и резерв за бъдещо развитие. 

Пълен текст на Изменение на общ устройствен план на Столична община – окончателен проект


ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СОФИЯ (ИПГВР)

В процеса на изработване на ИПГВР на гр. София водещи са принципите, които гарантират успеха на следващата фаза – изпълнението на плана, по-важни от които са следните:

 • Единен интегриран подход, заложен в същността на ИПГВР за интегриране на приоритети, цели, идеи, ресурси, участници и инвестиции, за да се превърне плана в надежден инструмент за устойчиво развитие на столичния град.
 • Партньорство и екипност за решаване на конфликти и постигане на консенсус, за споделяне и комуникиране на информация, знания и идеи, за постигане на синергия и за ефективно управление на времето.
 • Съгласуваност и координация между фирмите в „Обединение  София  ХХІ“ и експертите в тематичните направления, с възложителя и УО на ОПРР, с външни организации и институции, с експлоатационни дружества, със заинтересованите страни. Принципът се прилага и за обвързване със стратегически документи и планове на различни йерархични равнища.
 • Публичност, прозрачност и гражданско участие – ИПГВР – София се разработва върху широка социална основа и е обсъждан и консултиран в повече от 70 форума в различни формати.
 • Етичност, почтеност и защита на публичния интерес с организационна култура и поведение, базирани на професионалната етика.

Пълен текст на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София (ИПГВР)


ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО УСТРОЙСТВОТО И РАЗВИТИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2015 – 2019

Целите на развитието на столицата през следващия период на управление 2015 – 2019 са поставени и подготвени с проекта за Общинския план за развитие и изпълнението на Общия  устройствен  план.  През  изминалите  четири  години  столицата  постигна  огромен напредък в планирането на териториите и развитието на транспортната инфраструктура.
Новите  планове  спряха  презастрояването  и  „уплътняването“  на  жилищните  територии, регламентира се застрояването в централната градска част, метрото заработи като система, трафикът се изнася извън центъра, а транзитното преминаване през града скоро ще бъде изцяло изведено по "Околовръстния път" и Северната скоростна тангента, развива се четливо транспортната система, обособяването и защитата на зелените площи вече са  факт. През следващия период ясно е планирано продължаването на политиката на изпълнение на общия устройствен план и стратегическите документи по устройство на територията. Кадастралната карта вече се изработва за цялата територия на града и след приключването ѝ София ще има модерни и актуални планове, с ясна собственост, регулация и правила.
Във връзка с Общинския план за развитие  в частта за планиране на северните територии се разработва  Програма за устойчиво  планиране, която включва не само регулационното планиране, а и идеи  за  екологични  селища,  градско  земеделие, агробизнесинкубатор.

Пълен текст на План за дейността по устройството и развитието на Столична община за 2015 – 2019