Обратно Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на СО по Приоритетна ос1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“

Покана
за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община
по Приоритетна ос1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

 

До: Заинтересованите страни – юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на Столична община

Уважаеми дами и господа,

Имам удоволствието да Ви поканя за участие в новосформирана Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020.

Работната група е с постоянен характер, председателства се от Ръководителя на Междинното звено по ОПРР (г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община) и ще има за задача да оценява проектни фишове, с които ще бъде актуализирана Инвестиционната програма на общината, разработена за целите на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020.

В Работната група могат да вземат участие само представители на юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на Столична община.

Съставът на работната група следва да бъде между 5 и 25 лица. В случай че в отговор на настоящата покана интерес за участие в работната група заявят повече от 25 лица, ще бъде направен допълнителен подбор на участниците съгласно Приложение П към Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020” по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020, заедно с всички приложения, са публикувани на следния интернет адрес: (линк от интернет сайта на ОПРР http://www.bgregio.eu/).

Одобрената към момента Инвестиционна програма на общината е публикувана на следния интернет адрес: http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx

В случай на проявен интерес от Ваша страна, моля да заявите желание и готовност за участие в работната група като изпратите официално писмо до кмета на Столична община срещу входящ номер на адрес: гр. София. ул. "Московска“ № 33 (деловодството на общината) в срок до 21.03.2018 г. вкл., в рамките на работното време на деловодството на общината.

В случай на допълнителни въпроси относно сформирането на работната група, може да се обръщате към Елизабет Любенова – главен експерт в дирекция „Европейски програми и проекти", Столична община, на следните координати – телефон: 02/904-13-76. e-mail: e.lyubenova@sofia.bg и Василка Колчакова – главен експерт в дирекция „Европейски програми и проекти", Столична община: 02/904-1386, e-mail: v.kolchakova@sofia.bg.

Покана