МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

 

Целта на Методическите насоки за разработване на дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии е да опишат начина, по който да бъде съставена Визия за София.Създаването им е продиктувано от желанието за изграждането на споделена Визия, с чието съществуване са ангажирани не само общинските власти, а целият град.
Изграждането на Визия за София е възможност за адресирането на тези предизвикателства. Ключовата дума е взаимодействие: открито, активно, продуктивно. В правенето на планове, както и в тяхната адаптация и реализация могат да участват всички: администрация, политици, граждани, бизнес, експерти, университети и институти и т.н.
Настоящите насоки не целят създаването на градоустройствена, икономическа, социална или друг вид профилирана Визия. Те са написани, за да спомогнат за изграждането на споделена посока за дългосрочно развитие, в която вярвят както гражданите, така и експертите и администрацията.
Идеята за „Визия“ може да бъде обяснена като споделена представа за пълноценно и достижимо в срок бъдеще; реална, „жива“, конкретна и запомняща се картина, която да подчертава с какво столицата е атрактивна и специфична; планиране с въображение, знание и мъдрост; декларация за посока на развитие, която е резултат от качественото смесване на разностранните гледни точки на хората, свързани със София.

 

Визията трябва да дава отговор на следните постановки:

 

  • Накъде искаме да се движим
  • Как ще го направим
  • По какво ще осъзнаем, че следваме тази посока

Съставянето на Визия има няколко цели. От една страна, да приеме, обобщи и надгради зададените с действащите нормативни документи стъпки на развитие, но също така и да стане основа при развитието на нови стратегии. Друга цел на Визията е да бъде обединяваща платформа, която да предложи модел за взаимодействие между широк кръг участници в процеса по изграждане на бъдещето на София.

Пълен текст на Методически насоки за разработване на дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии