ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В СОФИЯ 2013 – 2016

Програмата за изграждане и реконструкция на транспортната инфраструктура в София има за цел да даде ясна визия за основните приоритети и направления на развитие на базовата транспортна инфраструктура в София, да гарантира интегриран подход при инвестирането на средства от основните финансови източници и да позволи равномерно развитие на всички зони в Столична община.
Програмата акцентира върху развитието на единна устойчива транспортно-комуникационна система, основаваща се на добре развита и качествена инфраструктура, гарантираща високо ниво на мобилност, качествена градска среда и удовлетвореност на гражданите и бизнеса. Тя е разработена на база на натрупания опит, след анализ на състоянието на пътната мрежа.
Общото, което се стреми Столична община да постигне в своята политика по отношение на комуникационно- транспортната инфраструктура, се базира на интегрирания подход, разглеждащ транспортния сектор като цяло и във взаимосвързаността на отделните видове транспорт, които се конкурират и взаимодействат помежду си. Чрез подобряване на комуникационно-транспортната инфраструктура ще се постигне нов стандарт на градска среда, ще се подобри здравето на населението. Развитието на интермодалните връзки между отделните видове градски транспорт и координацията му с международните превози (при гарантиран безпрепятствен достъп до националните и общоевропейски транспортни мрежи) е сред приоритетите.

Пълен текст на Програмата за изграждане и реконструкция на транспортната инфраструктура в София

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2016 – 2018 г.

Основната цел на програмата за развитие на автобусния транспорт на територията на Столична община е ефективно и устойчиво подобрение на услугата за превоз на пътници и увеличаване на привлекателността на използването на автобусната услуга. Тази цел ще се осъществи чрез постигането на следните основни подцели:

  • Устойчивост
  • Качество на услугата – чрез поетапно обновяване на подвижния състав, с автобуси със съвременни технически характеристики и високи параметри на комфорт
  • Подобряване на безопасността и сигурността
  • Намаляване на аварийността и повишаване на безопасността на движение чрез осигуряване на регулярен и надежден транспорт
  • Подобряване на достъпността на средата.

Основание за разработването на настоящата „Програма за развитие на автобусния транспорт на територията на Столична община 2016 – 2018" са състоянието на автопарка на столичното общинско предприятие „Столичен автотранспорт" ЕАД, както и тенденциите за бъдещото развитие на автобусния транспорт в София.
С оглед на възрастовата структура на парка на „Столичен автотранспорт" ЕАД е необходимо да бъдат предприети мерки за обновяване на експлоатирания към момента автопарк чрез доставка на 60 броя нови съчленени автобуси и 130 броя нови единични автобуси:

  • 30 (тридесет) броя 12-метрови автобуси с „чисти" дизелови двигатели
  • 60 (шестдесет) броя 18-метрови автобуси с двигатели на природен газ
  • 60 (шестдесет) броя 12-метрови автобуси с двигатели на природен газ
  • 20 (двадесет) броя автобуси с електрически двигатели.

Настоящата програма се базира на общоприетите практики за планиране и взима под внимание принципите на интеграция и развитие на обществения транспорт. Програмата е изградена и развита на базата на съществуващите нормативни документи, условия, наличните и потенциални източници на финансиране.

Пълен текст на „Програма за развитие на автобусния транспорт на територията на Столична община 2016 – 2018"

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЕЛОСИПЕДНИЯ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Желанието на Столична община е да подобрява условията и качеството на живот на столичани като предлага все повече и повече варианти за удобен, ефективен и екологичен транспорт. Гражданите на София имат желание да ползват велосипеди и велосипедното движение заема все по-важно място в транспортния трафик като става част от транспортната политика на устойчива мобилност.
Като част от своята интегрирана транспортна политика СО се стреми да насърчава и поощрява по-голяма колоездаческа активност и разработва мрежа от велоалеи, която е част от Транспортно-комуникационния план на града. Допълването и разширяването на съществуващата велосипедна мрежа и съобразено с ОУП и ГПОД и цели тя да бъде относително непрекъсната, да свързва отделните квартали с централната градска част и с другите видове транспорт и в същото време да е удобна и безопасна.

Пълен текст на Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община

 

ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Разработката на Проекта за Генерален план на движението на територията на Столична община е резюмирана в Обобщаващ Доклад, изграден на база на 17 бр. специализирани доклади. Тези специализирани доклади са разработени, като са взети предвид проучванията, описани в Предварителните насоки на разработката – Приложение 1, разработеният Анализ – Приложение 2 и Докладът на водещ специалист в областта на транспортното планиране Питър Браун – Приложение 3.
(Приет с Решение № 115 по Протокол № 11 от 08.03-2012 г. на Столичен общински съвет)

Пълен текст на Обобщаващ доклад