Обратно Район "Панчарево" обявява конкурс за: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот – частна общинска собственост, находящ се в СО – район "Панчарево“, с. Казичене, ул. "Цар Борис III", представляващ самостоятелен обект – едноетажна сграда за търговия със специфично конкурсно условие: за книжарница“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "ПАНЧАРЕВО"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РАЙОН "ПАНЧАРЕВО" – СО, в изпълнение на чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с т. 6 от Заповед № СОА21-РД09-2814/10.12.2021 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК), съгласно заповед на кмета на СО – район „Панчарево“, обявява, че продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 4838/15.04.2014 г. на кмета на СО – район "Панчарево“, находящ се в СО – район "Панчарево“, с. Казичене, ул. "Цар Борис III", представляващ самостоятелен обект – едноетажна сграда за търговия с идентификатор 35239.6102.327.1, с площ 102,00 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6102.327 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.12.2010 г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ XVIII – за КОО, трафопост и озеленяване, кв. 37 по ПУП на с. Казичене, със специфично конкурсно условие: за книжарница“.
 

I. Условия за участие : Съгласно утвърдена  конкурсна документация.

II. Гаранция за участие: 100 (сто) лв.

III. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа на 13.04.2022 г. до 17:00 часа на 27.04.2022 г. в административната сграда на СО – район "Панчарево", с адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 на Каса „Приходи”.

IV. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа на 27.04.2022 г. в деловодството на СО – район "Панчарево", на адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230.

V. Конкурсът ще се проведе на 28.04.2022 г. от 11:00 ч. в сградата на район "Панчарево", с административен адрес: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

VI. Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.

VII. Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, 1137, ул. "Самоковско шосе" № 230, телефони за контакти: 02 9760 548 и 02 9760 531, e-mail:. info@pancharevo.org.